Smart EIA Logo
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โดย สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลเจ้าของโครงการ
บริษัท พีพีทีซี จำกัด
ประเภทกิจการ :
บริษัทจำกัด
เลขทะเบียนนิติบุคคล :
0105552092405
วันที่จดทะเบียน :
04/09/2552
สถานะนิติบุคคล :
ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่อยู่ :
เลขที่ 888 ถนน วิภาวดีรังสิต แขวง เขตจตุจักร เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ :
025549222
โทรสาร :
025549111
อีเมล :
เว็บไซต์ :
-
จำนวนรายงานที่ได้รับความเห็นชอบ 5 รายงาน
รายละเอียด เลขที่รายงาน ชื่อโครงการ ประเภทโครงการ สถานภาพโครงการ รายละเอียด
รายละเอียด 256511-20 โครงการผลิตพลังงานไอน้ำและไฟฟ้าขนาดเล็ก (ส่วนขยาย) บริษัท พีพีทีซี จำกัด พลังงาน เผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
รายละเอียด 12117 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในการรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโครงการผลิตไอน้ำและไฟฟ้าขนาดเล็ก บริษัท พีพีทีซี จำกัด พลังงาน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 12116 โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโครงการผลิตพลังงานไอน้ำและไฟฟ้าขนาดเล็ก บริษัท พีพีทีซี จำกัด พลังงาน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 10952 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการผลิตพลังงานไอน้ำและไฟฟ้าขนาดเล็ก บริษัท พีพีทีซี จำกัด พลังงาน เผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
รายละเอียด 6493 โครงการผลิตพลังงานไอน้ำและไฟฟ้าขนาดเล็ก บริษัท พีพีทีซี จำกัด พลังงาน เผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด


Loading...