Smart EIA Logo
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โดย สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลผู้จัดทำรายงาน
ชื่อนิติบุคคล :
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สถานะของใบอนุญาต :
อนุญาต
เลขที่ใบอนุญาต :
12/2566
เริ่มวันที่ :
17/09/2566
หมดอายุวันที่ :
16/09/2569
ที่อยู่ :
เลขที่ 254 ถนน พญาไท แขวง วังใหม่ เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ :
022182880
โทรสาร :
022182859
อีเมล :
unisearch@chula.ac.th
เว็บไซต์ :
รายชื่อกรรมการบริษัท จำนวน 0 คน
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล อายุใบอนุญาต สถานภาพใบอนุญาต
ไม่มีรายการ
รายชื่อบุคคลธรรมดา จำนวน 1 คน
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล อายุใบอนุญาต สถานภาพใบอนุญาต
1 นพภาพร พานิช3 ปี อนุญาต
รายชื่อเจ้าหน้าที่ประจำ จำนวน 7 คน
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล อายุใบอนุญาต สถานะของใบอนุญาต
1 ยุวดี โห้สงวน - ไม่มีใบอนุญาต
2 เปรมสุดา จิ๋วนอก - ไม่มีใบอนุญาต
3 จุฑามาศ สิริรัตน์ - ไม่มีใบอนุญาต
4 สุทธิรัตน์ กิตติพงษ์วิเศษ - ไม่มีใบอนุญาต
5 นรีภรณ์ จงพีรเดชานนท์ - ไม่มีใบอนุญาต
6 บุปผชาติ มัธยม - ไม่มีใบอนุญาต
7 วิไลลักษณ์ นิยมมณีรัตน์ - ไม่มีใบอนุญาต
จำนวนรายงานที่เป็นผู้จัดทำทั้งหมด 52 รายงาน
รายละเอียด เลขที่รายงาน ชื่อโครงการ ประเภทโครงการ สถานะการพิจารณา รายละเอียด
รายละเอียด 256602-85 โครงการงานขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าบ้านผาผึ้ง หมู่ที่ 6 และบ้านศรีคีรีรักษ์ หมู่ที่ 11 ตำบลเชียงทอง อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก โครงการที่อยู่ในพื้นที่คุณภาพลุ่มน้ำชั้น 1 ให้แก้ไขเพิ่มเติมรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 7437 รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเหมืองแร่โพแทช ของบริษัท ไทยคาลิ จำกัด คำขอประทานบัตรที่ 5/2555 ของบริษัท ไทยคาลิ จำกัด (ประทานบัตรที่ 28831/16137) เหมืองแร่ ยื่นขอถอนรายงาน เข้าระบบ รายละเอียด
รายละเอียด 7437 รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเหมืองแร่โพแทช ของบริษัท ไทยคาลิ จำกัด คำขอประทานบัตรที่ 5/2555 ของบริษัท ไทยคาลิ จำกัด (ประทานบัตรที่ 28831/16137) เหมืองแร่ สผ. รับรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 14714 โครงการก่อสร้างสนามบินพาณิชย์ จังหวัดบุรีรัมย์ โครงสร้างพื้นฐานทางบกและอากาศ ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 14219 โครงการโรงงานผลิตเหล็ก บริษัท โรงงานเหล็กกรุงเทพฯ จำกัด (โรงงาน 1) อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ อุตสาหกรรมและระบบสาธารณูปโภคที่สนับสนุน เผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
รายละเอียด 13500 โครงการงานขยายเขตระบบจำหน่ายให้กับบ้านห้วยปลาหลด หมู่ที่ 8 ตำบลด่านแม่ละเมา อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก พลังงาน เผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
รายละเอียด 13489 โครงการท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย โครงสร้างพื้นฐานทางบกและอากาศ ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 12597 โครงการ โบ๊เบ๊ เซ็นเตอร์ อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 11436 โครงการท่าเทียบเรือ บริษัท รวมทุนไทย จำกัด โครงสร้างพื้นฐานทางน้ำ เผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
รายละเอียด 10956 โครงการก่อสร้างสายส่งไฟฟ้าระดับแรงดัน 115 กิโลโวลต์ ช่วงสถานีไฟฟ้าฮอด อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ถึงสถานีไฟฟ้าแม่สะเรียง อำเภอแม่สะเรียง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน พลังงาน เผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
รายละเอียด 10758 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียด โครงการพัฒนาที่ดินบริเวณลานจอดรถที่ 4 ตรงข้ามโรงแรมโนโวเทล ศูนย์การค้าสยามสแควร์ (บล็อก L) (โครงการโรงแรม) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 9860 โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมพระนครใต้ ชุดที่ 2 พลังงาน เผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
รายละเอียด 9849 โครงการก่อสร้างทางคู่ในเส้นทางรถไฟสายชายฝั่งทะเลตะวันออก ระหว่างสถานีศรีราชา - คลองสิบเก้า - แก่งคอย โครงสร้างพื้นฐานทางบกและอากาศ เผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
รายละเอียด 9838 โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านใต้ (ถนนกาญจนาภิเษก) โครงสร้างพื้นฐานทางบกและอากาศ เผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
รายละเอียด 9793 โครงการก่อสร้างทางคู่ในเส้นทางรถไฟสายชายฝั่งทะเลตะวันออก ระหว่างสถานี ศรีราชา-คลองสิบเก้า-แก่งคอย โครงสร้างพื้นฐานทางบกและอากาศ เผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
รายละเอียด 9452 โครงการโรงไฟฟ้าพลังก๊าซ ราชบุรี บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) พลังงาน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 9444 โครงการก่อสร้างสายส่งระบบ 115 กิโลโวลต์ ช่วงสถานีไฟฟ้าแรงสูง อำเภอแม่แดง จังหวัดเชียงใหม่-อำเภอปาย-อำเภอปางมะผ้า-อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน พลังงาน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 9415 โครงโรงไฟฟ้ากังหันก๊าซไทรน้อย ชุดที่ 1-2 พลังงาน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 7736 โครงการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการตุลาการ (ธนบุรี) จำนวน 100 หน่วย พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน เผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
รายละเอียด 7437 โครงการเหมืองแร่โพแทช คำขอประทานบัตรที่ 5/2555 ของบริษัท ไทยคาลิ จำกัด (ประทานบัตรที่ 28831/16137) เหมืองแร่ เผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด


Loading...