Smart EIA Logo
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โดย สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลผู้จัดทำรายงาน
ชื่อนิติบุคคล :
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สถานะของใบอนุญาต :
ไม่มีใบอนุญาต
เลขที่ใบอนุญาต :
-
เริ่มวันที่ :
-
หมดอายุวันที่ :
-
ที่อยู่ :
-
โทรศัพท์ :
-
โทรสาร :
-
อีเมล :
-
เว็บไซต์ :
-
รายชื่อกรรมการบริษัท จำนวน 0 คน
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล อายุใบอนุญาต สถานภาพใบอนุญาต
 ไม่มีรายการ
รายชื่อบุคคลธรรมดา จำนวน 0 คน
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล อายุใบอนุญาต สถานภาพใบอนุญาต
 ไม่มีรายการ
รายชื่อเจ้าหน้าที่ประจำ จำนวน 0 คน
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล อายุใบอนุญาต สถานะของใบอนุญาต
 ไม่มีรายการ
จำนวนรายงานที่เป็นผู้จัดทำทั้งหมด 50 รายงาน
รายละเอียด เลขที่รายงาน ชื่อโครงการ ประเภทโครงการ สถานะการพิจารณา รายละเอียด
รายละเอียด 7437 รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเหมืองแร่โพแทช ของบริษัท ไทยคาลิ จำกัด คำขอประทานบัตรที่ 5/2555 ของบริษัท ไทยคาลิ จำกัด (ประทานบัตรที่ 28831/16137) เหมืองแร่ ยื่นขอถอนรายงาน เข้าระบบ รายละเอียด
รายละเอียด 7437 รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเหมืองแร่โพแทช ของบริษัท ไทยคาลิ จำกัด คำขอประทานบัตรที่ 5/2555 ของบริษัท ไทยคาลิ จำกัด (ประทานบัตรที่ 28831/16137) เหมืองแร่ รับรายงานฉบับสมบูรณ์เข้าระบบ รายละเอียด
รายละเอียด 14714 โครงการก่อสร้างสนามบินพาณิชย์ จังหวัดบุรีรัมย์ โครงสร้างพื้นฐานทางบกและอากาศ ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 14219 โครงการโรงงานผลิตเหล็ก ของบริษัท โรงงานเหล็กกรุงเทพฯ จำกัด (โรงงาน 1) อุตสาหกรรมและระบบสาธารณูปโภคที่สนับสนุน เผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
รายละเอียด 13500 โครงการงานขยายเขตระบบจำหน่ายให้กับบ้านห้วยปลาหลด หมู่ที่ 8 ตำบลด่านแม่ละเมา อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก พลังงาน เผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
รายละเอียด 13489 โครงการท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย โครงสร้างพื้นฐานทางบกและอากาศ ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 12597 โครงการ โบ๊เบ๊ เซ็นเตอร์ อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 11436 โครงการท่าเทียบเรือ บริษัท รวมทุนไทย จำกัด โครงสร้างพื้นฐานทางน้ำ เผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
รายละเอียด 10956 โครงการก่อสร้างสายส่งไฟฟ้าระดับแรงดัน 115 กิโลโวลต์ ช่วงสถานีไฟฟ้าฮอด อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ถึงสถานีไฟฟ้าแม่สะเรียง อำเภอแม่สะเรียง พลังงาน เผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
รายละเอียด 10758 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียด โครงการพัฒนาที่ดินบริเวณลานจอดรถที่ 4 ตรงข้ามโรงแรมโนโวเทล ศูนย์การค้าสยามสแควร์ (บล็อก L) (โครงการโรงแรม) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 9860 โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม พระนครใต้ ชุดที่ 2 พลังงาน เผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
รายละเอียด 9849 โครงการ THE DETAILED ENGINEERING FOR THE TRACK DOUBLING FOR THE SI RACHA TO KAENG KHOI ROUTE โครงสร้างพื้นฐานทางบกและอากาศ เผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
รายละเอียด 9838 โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านใต้ (ถ.กาญจนาภิเษก) โครงสร้างพื้นฐานทางบกและอากาศ เผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
รายละเอียด 9793 โครงการก่อสร้างทางคู่ในเส้นทางรถไฟ สายชายฝั่งทะเลตะวันออก ระหว่างสถานี ศรีราชา-คลองสิบเก้า-แก่งคอย โครงสร้างพื้นฐานทางบกและอากาศ เผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
รายละเอียด 9452 โครงการโรงไฟฟ้าพลังก๊าซ ราชบุรี พลังงาน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 9444 โครงการก่อสร้างสายส่งระบบ 115 กิโลโวลต์ ช่วงสถานีไฟฟ้าแรงสูง อำเภอแม่แดง จังหวัดเชียงใหม่-อำเภอปาย-อำเภอปางมะผ้า-อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน พลังงาน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 9415 โครงโรงไฟฟ้ากังหันก๊าซ ไทรน้อย ชุดที่ 1-2 พลังงาน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 7736 โครงการ ก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการตุลาการ (ธนบุรี) จำนวน 100 หน่วย พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน เผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
รายละเอียด 7437 โครงการเหมืองแร่โพแทช คำขอประทานบัตรที่ 5/2555 ของบริษัท ไทยคาลิ จำกัด (ประทานบัตรที่ 28831/16137) เหมืองแร่ เผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
รายละเอียด 5903 การขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ โมเดอร์น โฮม ซิตี้ (ปี54) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด


Loading...