Smart EIA Logo
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โดย สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลผู้จัดทำรายงาน
ชื่อนิติบุคคล :
บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด
สถานะของใบอนุญาต :
ไม่มีใบอนุญาต
เลขที่ใบอนุญาต :
-
เริ่มวันที่ :
-
หมดอายุวันที่ :
-
ที่อยู่ :
เลขที่ 151 ซอย อาคารทีม ถนน ถ.นวลจันทร์ เขต บึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230
โทรศัพท์ :
02-509-9000
โทรสาร :
0-2509-9047 02-509-9090
อีเมล :
sirinw@team.co.th
เว็บไซต์ :
รายชื่อกรรมการบริษัท จำนวน 0 คน
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล อายุใบอนุญาต สถานภาพใบอนุญาต
 ไม่มีรายการ
รายชื่อบุคคลธรรมดา จำนวน 0 คน
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล อายุใบอนุญาต สถานภาพใบอนุญาต
 ไม่มีรายการ
รายชื่อเจ้าหน้าที่ประจำ จำนวน 0 คน
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล อายุใบอนุญาต สถานะของใบอนุญาต
 ไม่มีรายการ
จำนวนรายงานที่เป็นผู้จัดทำทั้งหมด 184 รายงาน
รายละเอียด เลขที่รายงาน ชื่อโครงการ ประเภทโครงการ สถานะการพิจารณา รายละเอียด
รายละเอียด 256601-53 โครงการเหมืองแร่โพแทซ คำของประทานบัตรที่ 1-4/2547 เหมืองแร่ ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 5107 รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าอุทัย (ครั้งที่ 1) พลังงาน อยู่ระหว่างพิจารณาของหน่วยงานอนุมัติ/อนุญาต รายละเอียด
รายละเอียด 9490 โครงการ หน่วยผลิตไอน้ำและไฟฟ้า อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี พลังงาน อยู่ระหว่างพิจารณาของหน่วยงานอนุมัติ/อนุญาต รายละเอียด
รายละเอียด 7637 โครงการโรงไฟฟ้าทดเเทน โรงไฟฟ้าแม่เมาะ เครื่องที่ 4-7 พลังงาน อยู่ระหว่างพิจารณาของหน่วยงานอนุมัติ/อนุญาต รายละเอียด
รายละเอียด 9620 โครงการผลิตปิโตรเลียมแหล่งสิริกิติ์ และแหล่งลานกระบือ แปลงเอส 1 พัฒนาปิโตรเลียม อยู่ระหว่างพิจารณาของหน่วยงานอนุมัติ/อนุญาต รายละเอียด
รายละเอียด 12439 พลังงาน อยู่ระหว่างพิจารณาของหน่วยงานอนุมัติ/อนุญาต รายละเอียด
รายละเอียด 2415 โครงการโรงไฟฟ้าแก่งคอย 2 พลังงาน คชก. รับทราบการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียด รายละเอียด
รายละเอียด 10375 โครงการโรงไฟฟ้าบ้านโพ พลังงาน อยู่ระหว่างพิจารณาของหน่วยงานอนุมัติ/อนุญาต รายละเอียด
รายละเอียด 256506-20 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล ขนาด 55 เมกะวัตต์ (ครั้งที่ 1) พลังงาน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 256502-5 โครงการพัฒนาปิโตรเลียมแหล่งสารบบ ยางเมือง และไทรงาม อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย และอำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร พัฒนาปิโตรเลียม ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 13483 โครงการท่าเรือแหลมฉบัง A2 ของบริษัท ไทยแหลมฉบัง เทอร์มินัล จำกัด โครงสร้างพื้นฐานทางน้ำ ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 13478 โครงการขยายท่าเทียบเรือ ระยะที่ 4 ของบริษัท เคอรี่ สยามซีพอร์ต จำกัด โครงสร้างพื้นฐานทางน้ำ ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 12880 โครงการเจาะหลุมสำรวจเเละผลิตปิโตรเลียมเเหล่งปรือกระเทียม ของ บริษัท ปตท.สผ. สยาม จำกัด เเปลงเอส 1 อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก พัฒนาปิโตรเลียม ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 12809 โครงการเจาะหลุมสำรวจและผลิตปิโตรเลียม แหล่งวังไผ่สูง แปลง L22/43 จังหวัดสุโขทัย พัฒนาปิโตรเลียม ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 12618 การเปลี่ยนแปลงรายละเอีดยโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าหนองระเวียง 1 และโรงไฟฟ้าหนองระเวียง 2 พลังงาน เผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
รายละเอียด 12484 โครงการ โรงไฟฟ้านครเนื่องเขต (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) พลังงาน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 12439 รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงไฟฟ้าศรีราชา พลังงาน เผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
รายละเอียด 12091 โครงการระบบรถไฟทางคู่เพื่อการขนส่งและการจัดการโลจิสติกส์ (ระยะเร่งด่วน ช่วงชุมทางถนนจิระ-ขอนแก่น) โครงสร้างพื้นฐานทางบกและอากาศ เผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
รายละเอียด 11663 โครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร (ส่วนต่อขยายโดยรวม) ส่วนต่อขยายสายสีลม (ตากสิน-บางหว้า) โครงสร้างพื้นฐานทางบกและอากาศ ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 11537 โครงการโรงไฟฟ้าไทยเนชั่นเเนลพาวเวอร์ 2 พลังงาน เผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด


Loading...