Smart EIA Logo
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โดย สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลผู้จัดทำรายงาน
ชื่อนิติบุคคล :
บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด
สถานะ :
ยังไม่ได้รับอนุญาต
อายุใบอนุญาต :
-
เลขที่ใบอนุญาต :
-
เริ่มวันที่ :
-
หมดอายุวันที่ :
-
ที่อยู่ :
เลขที่ 151 ซอย อาคารทีม ถนน ถ.นวลจันทร์ เขต บึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230
โทรศัพท์ :
02-509-9000
โทรสาร :
0-2509-9047 02-509-9090
อีเมล :
sirinw@team.co.th
เว็บไซต์ :
รายชื่อผู้ชำนาญการ/ผู้จัดทำรายงานอิสระ จำนวน 1 คน
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล อายุใบอนุญาต สถานภาพใบอนุญาต สัญชาติ
1 นางสิรินิมิตร บุญยืน - -
รายชื่อเจ้าหน้าที่ประจำ จำนวน 15 คน
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล อายุใบอนุญาต สถานภาพใบอนุญาต สัญชาติ
1 นางบุษบา อิศรางกูรณอยุธยา - -
2 นางสาวเยาวภา ชูวงษ์ - -
3 นายอาณัติ พรหมประสิทธิ์ - -
4 นายเปลี่ยน มณียะ - -
5 นายยงยุทธ ก้อนจันทร์เทศ - -
6 นายสุมิตร รักษ์พงษ์ - -
7 นายเจษฎา เกตุเห่ง - -
8 นางสาวน้ำฝน พามา - -
9 นางสาวอรพรรณ โลหะสาร - -
10 นางสาวสุพิชญา วงศ์ชินวิทย์ - - ไทย
11 นางชลิดา เหนี่ยวบุบผา - - ไทย
12 นางสาวนำพร ปิตุชนะ - - ไทย
13 นางสาวขจีวรรณ เจริญภักดี - - ไทย
14 นางสาวมนิฐกานต์ ธัญพิสิษฐ์เดชา - - ไทย
15 นายกิตติชัย จำรูญ - -
จำนวนรายงานที่เป็นผู้จัดทำทั้งหมด 175 รายงาน
รายละเอียด เลขที่รายงาน ชื่อโครงการ ประเภทโครงการ สถานะการพิจารณา รายละเอียด
รายละเอียด 256506-20 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล ขนาด 55 เมกะวัตต์ (ครั้งที่ 1) พลังงาน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 256502-5 โครงการพัฒนาปิโตรเลียมแหล่งสารบบ ยางเมือง และไทรงาม อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย และอำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร พัฒนาปิโตรเลียม ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 13483 โครงการท่าเรือแหลมฉบัง A2 โครงสร้างพื้นฐานทางน้ำ ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 13478 โครงการขยายท่าเทียบเรือ ระยะที่ 4 โครงสร้างพื้นฐานทางบกและอากาศ ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 12880 โครงการเจาะหลุมสำรวจเเละผลิตปิโตรเลียมเเหล่งปรือกระเทียม ของ บริษัท ปตท.สผ. สยาม จำกัด เเปลงเอส 1 อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก พัฒนาปิโตรเลียม ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 12809 โครงการเจาะหลุมสำรวจและผลิตปิโตรเลียม แหล่งวังไผ่สูง แปลง L22/43 จังหวัดสุโขทัย พัฒนาปิโตรเลียม ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 12618 การเปลี่ยนแปลงรายละเอีดยโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าหนองระเวียง 1 และโรงไฟฟ้าหนองระเวียง 2 พลังงาน เผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
รายละเอียด 12484 โครงการ โรงไฟฟ้านครเนื่องเขต (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) พลังงาน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 12439 รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงไฟฟ้าศรีราชา พลังงาน เผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
รายละเอียด 12091 โครงการระบบรถไฟทางคู่เพื่อการขนส่งและการจัดการโลจิสติกส์ (ระยะเร่งด่วน ช่วงชุมทางถนนจิระ-ขอนแก่น) โครงสร้างพื้นฐานทางบกและอากาศ เผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
รายละเอียด 11663 โครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร (ส่วนต่อขยายโดยรวม) ส่วนต่อขยายสายสีลม (ตากสิน-บางหว้า) โครงสร้างพื้นฐานทางบกและอากาศ ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 11537 โครงการโรงไฟฟ้าไทยเนชั่นเเนลพาวเวอร์ 2 พลังงาน เผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
รายละเอียด 11444 รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการระบบรถไฟฟฟ้าสายสีแดง ช่วงบางซื่อ-รังสิต รวมสถานีรถไฟบางซื่อ โครงสร้างพื้นฐานทางบกและอากาศ เผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
รายละเอียด 11431 รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด โครงการ ท่อส่งน้ำมัน (มาบตาพุด - ศรีราชา) พลังงาน เผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
รายละเอียด 11233 โครงการ โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมสำหรับโครงการเหมืองแร่โพแทชและเกลือหิน อำเภอบำเน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ พลังงาน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 11232 โครงการ ท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าศรีราชา บริษัท กัลฟ์ เอสอาร์ซี จำกัด พลังงาน เผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
รายละเอียด 11109 โครงการ ระบบรถไฟทางคู่เพื่อการขนส่ง และการจัดการโลจิสดิกส์ (ระยะที่ 1)แนวเส้นทางมาบกะเบา-ชุมทางถนนจิระ โครงสร้างพื้นฐานทางบกและอากาศ เผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
รายละเอียด 11031 โครงการ ระบบรถไฟทางคู่เพื่อการขนส่ง และการจัดการโลจิสติกส์ (ระยะที่ 1) แนวเส้นทางนครปฐม-ชุมทางหนองปลาดุก-หัวหิน โครงสร้างพื้นฐานทางบกและอากาศ เผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
รายละเอียด 11030 โครงการระบบรถไฟทางคู่เพื่อการขนส่ง และการจัดการโลจิสดิกส์ (ระยะที่ 1)แนวเส้นทางลพบุรี-ปากน้ำโพ โครงสร้างพื้นฐานทางบกและอากาศ เผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
รายละเอียด 10999 โครงการ วางท่อส่งน้ำมันลอดผ่านถนนสายปากน้ำ บริษัท เชฟรอน (ไทย) จำกัด พลังงาน เผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด


Loading...