Smart EIA Logo
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โดย สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลผู้จัดทำรายงาน
ชื่อนิติบุคคล :
บริษัท วิชั่น อี คอนซัลแทนท์ จำกัด
สถานะของใบอนุญาต :
อนุญาต
เลขที่ใบอนุญาต :
3/2564
เริ่มวันที่ :
09/02/2564
หมดอายุวันที่ :
08/02/2567
ที่อยู่ :
เลขที่ 101/22 หมู่ที่ 2 ซอย ซอยมณียา ซอย 3 ถนน - ตำบล ไทรม้า อำเภอ เมืองนนทบุรี จังหวัด นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ :
0-2965-8230-2
โทรสาร :
0-2965-8233
อีเมล :
visione@visione-consult.com
เว็บไซต์ :
รายชื่อกรรมการบริษัท จำนวน 0 คน
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล อายุใบอนุญาต สถานภาพใบอนุญาต
ไม่มีรายการ
รายชื่อบุคคลธรรมดา จำนวน 2 คน
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล อายุใบอนุญาต สถานภาพใบอนุญาต
1 จันทรา เกิดมี3 ปี อนุญาต
2 สายรุ้ง นพขุนทด3 ปี อนุญาต
รายชื่อเจ้าหน้าที่ประจำ จำนวน 10 คน
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล อายุใบอนุญาต สถานะของใบอนุญาต
1 คีตภัสญ์ ธรรมปริยัติ - ไม่มีใบอนุญาต
2 เอมิกา ตั้งมั่น - ไม่มีใบอนุญาต
3 นลินท์รัตน์ แก้วประสิทธิ์ - ไม่มีใบอนุญาต
4 ภารินี วนาพรรณ์ - ไม่มีใบอนุญาต
5 เมธินี บุญชุบเลี้ยง - ไม่มีใบอนุญาต
6 ธัญชนก โสภาคดิษฐ - ไม่มีใบอนุญาต
7 ศิริญาพร สุขคงเจริญ - ไม่มีใบอนุญาต
8 สุวิชชา สักกัจจวันท์ - ไม่มีใบอนุญาต
9 พีรภพ สันหวัง - ไม่มีใบอนุญาต
10 ปฑมกร มูลทะสิทธิ์ - ไม่มีใบอนุญาต
จำนวนรายงานที่เป็นผู้จัดทำทั้งหมด 41 รายงาน
รายละเอียด เลขที่รายงาน ชื่อโครงการ ประเภทโครงการ สถานะการพิจารณา รายละเอียด
รายละเอียด 3438 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกโพลีโพรพิลีน (ครั้งที่ 5) อุตสาหกรรมปิโตรเลียม ปิโตรเคมี และเคมี คชก. รับทราบการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียด รายละเอียด
รายละเอียด 256603-33 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียด โครงการ ผลิตปิโตรเลียมบนบก ระยะที่ 2 (ส่วนขยาย) แปลงสำรวจบนบกหมายเลข L53/48 อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม และอำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ของ แพน โอเรียนท์ เอ็นเนอยี่ (สยาม) ลิมิเต็ด พัฒนาปิโตรเลียม ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 10409 รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกอีพีเอส (ครั้งที่ 1) อุตสาหกรรมปิโตรเลียม ปิโตรเคมี และเคมี รับรายงานฉบับสมบูรณ์เข้าระบบ รายละเอียด
รายละเอียด 256601-36 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียด โครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกโพลีเอธิลีน ชนิดความหนาแน่นสูง (HDPE) และชนิดที่มีน้ำหนักของโมเลกุลสูง (UHMW-PE) ครั้งที่ 2 อุตสาหกรรมปิโตรเลียม ปิโตรเคมี และเคมี ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 256512-64 รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการผลิตปิโตรเลียมพื้นที่ผลิต L1/64 บึงหญ้า แปลงสำรวจบนบกหมายเลข L1/64 พื้นที่ผลิตบึงหญ้าตะวันตก-หนองสระ และพื้นที่ผลิตบึงหญ้าตะวันตก-หนองสระส่วนขยาย แปลงสำรวจบนบกหมายเลข L21/43 จังหวัดสุโขทัย และจังหวัดกำแพงเพชร พัฒนาปิโตรเลียม ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 10409 โครงการ โรงงานผลิตเม็ดพลาสติกอีพีเอส ของบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) อุตสาหกรรมปิโตรเลียม ปิโตรเคมี และเคมี คชก. ไม่เห็นชอบการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียด จบกระบวนการขอเปลี่ยนแปลง รายละเอียด
รายละเอียด 256504-82 รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานปรับปรุงคุณภาพน้ำมันหนักจากหอกลั่น (ครั้งที่ 3) ของบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) อุตสาหกรรมปิโตรเลียม ปิโตรเคมี และเคมี ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 15382 โครงการผลิตปิโตรเลียมพื้นที่ผลิตท่าโรงตะวันออก และพื้นที่ผลิตวิเชียรบุรีตะวันออกเฉียงเหนือ แปลงสำรวจบนบกหมายเลข L44/43 อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ ของบริษัท อีโค่ โอเรียนท์ รีซอสเซส (ประเทศไทย) จำกัด พัฒนาปิโตรเลียม ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 14945 โครงการผลิตปิโตรเลียมบนบก ระยะที่ 3 แปลงสำรวจบนบกหมายเลข L53/48 อำเภอสองพี่น้อง และอำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) พัฒนาปิโตรเลียม เผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
รายละเอียด 14840 โครงการผลิตปิโตรเลียม ฐานหลุมผลิต WB-5 พื้นที่ผลิตวิเชียรบุรี และฐานหลุมผลิต WB-7 พื้นที่ผลิตวิเชียรบุรี 2 แปลงสำรวจบนบกหมายเลข SW1 อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ พัฒนาปิโตรเลียม ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 14734 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกโพลีโพรพิลีน (ครั้งที่ 4) อุตสาหกรรมปิโตรเลียม ปิโตรเคมี และเคมี เผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
รายละเอียด 14236 โครงการเจาะสำรวจปิโตรเลียมฐานเจาะ DKT-1, DKT-2, DKT-3 และ DKT-4 แปลงสำรวจบนบกหมายเลข L29/50 พัฒนาปิโตรเลียม เผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
รายละเอียด 14192 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงงานผลิตน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐาน (ครั้งที่ 2) อุตสาหกรรมปิโตรเลียม ปิโตรเคมี และเคมี เผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
รายละเอียด 13977 เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกโพลีโพรพิลีน (ครั้งที่ 3) บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) อุตสาหกรรมปิโตรเลียม ปิโตรเคมี และเคมี ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 13973 เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการโรงงานผลิตเอททิลีนและดีซีซี (ครั้งที่ 1) อุตสาหกรรมปิโตรเลียม ปิโตรเคมี และเคมี เผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
รายละเอียด 13580 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการผลิตฟอร์มัลดีไฮด์และยูเรียฟอร์มัลดีไฮด์ (ครั้งที่ 1) อุตสาหกรรมปิโตรเลียม ปิโตรเคมี และเคมี ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 12146 โครงการ โรงแรมอริญชย์นารา บางเทาบีช รีสอร์ท อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน เผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
รายละเอียด 11996 โครงการผลิตปิโตรเลียม แหล่งหนองผักชี แหล่งหัวไม้ซุง แหล่งบ้านดอนสนวน และแหล่งบ้านดอนตะไล แปลง L53/43 และ L54/43 จังหวัดสุพรรณบุรี พัฒนาปิโตรเลียม เผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
รายละเอียด 11516 โครงการผลิตปิโตรเลียมบนบก พื้นที่ผลิตWBNE และพื้นที่ผลิต STE แปลงสำรวจบนบกหมายเลข L44/43 อำเภอวิเชียรบุรี และ อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ พัฒนาปิโตรเลียม เผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
รายละเอียด 11262 โครงการผลิตปิโตรเลียมบนบก พื้นที่ผลิตท่าโรงเหนือ แปลงสำรวจบนบกหมายเลข L33/43 อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ บริษัท อีโค่ โอเรียนท์ รีซอสเซส (ประเทศไทย) จำกัด พัฒนาปิโตรเลียม เผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด


Loading...