Smart EIA Logo
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โดย สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลผู้จัดทำรายงาน
ชื่อนิติบุคคล :
บริษัท วิชั่น อี คอนซัลแทนท์ จำกัด
สถานะของใบอนุญาต :
อนุญาต
เลขที่ใบอนุญาต :
3/2564
เริ่มวันที่ :
09/02/2564
หมดอายุวันที่ :
08/02/2567
ที่อยู่ :
เลขที่ 101/22 หมู่ที่ 2 ซอย ซอยมณียา ซอย 3 ถนน - ตำบล ไทรม้า อำเภอ เมืองนนทบุรี จังหวัด นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ :
0-2965-8230-2
โทรสาร :
0-2965-8233
อีเมล :
visione@visione-consult.com
เว็บไซต์ :
รายชื่อกรรมการบริษัท จำนวน 0 คน
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล อายุใบอนุญาต สถานภาพใบอนุญาต
ไม่มีรายการ
รายชื่อบุคคลธรรมดา จำนวน 2 คน
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล อายุใบอนุญาต สถานภาพใบอนุญาต
1 จันทรา เกิดมี3 ปี อนุญาต
2 สายรุ้ง นพขุนทด3 ปี อนุญาต
รายชื่อเจ้าหน้าที่ประจำ จำนวน 10 คน
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล อายุใบอนุญาต สถานะของใบอนุญาต
1 คีตภัสญ์ ธรรมปริยัติ - ไม่มีใบอนุญาต
2 เอมิกา ตั้งมั่น - ไม่มีใบอนุญาต
3 นลินท์รัตน์ แก้วประสิทธิ์ - ไม่มีใบอนุญาต
4 เมธินี บุญชุบเลี้ยง - ไม่มีใบอนุญาต
5 ธัญชนก โสภาคดิษฐ - ไม่มีใบอนุญาต
6 ศิริญาพร สุขคงเจริญ - ไม่มีใบอนุญาต
7 พีรภพ สันหวัง - ไม่มีใบอนุญาต
8 ปฑมกร มูลทะสิทธิ์ - ไม่มีใบอนุญาต
9 กนกกาญจน์ อนันตการชัย - ไม่มีใบอนุญาต
10 ภัทราภรณ์ บุญเกิด - ไม่มีใบอนุญาต
จำนวนรายงานที่เป็นผู้จัดทำทั้งหมด 42 รายงาน
รายละเอียด เลขที่รายงาน ชื่อโครงการ ประเภทโครงการ สถานะการพิจารณา รายละเอียด
รายละเอียด 256512-64 โครงการผลิตปิโตรเลียมพื้นที่ผลิต L1/64 บึงหญ้า แปลงสำรวจบนบกหมายเลข L1/64 พื้นที่ผลิตบึงหญ้าตะวันตก-หนองสระ และพื้นที่ผลิตบึงหญ้าตะวันตก-หนองสระส่วนขยาย แปลงสำรวจบนบกหมายเลข L21/43 จังหวัดสุโขทัย และจังหวัดกำแพงเพชร (ครั้งที่ 1) พัฒนาปิโตรเลียม อยู่ระหว่างพิจารณาของหน่วยงานอนุมัติ/อนุญาต รายละเอียด
รายละเอียด 256608-15 โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม พลังงาน จำหน่ายเรื่องออกจากระบบ รายละเอียด
รายละเอียด 3438 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกโพลีโพรพิลีน (ครั้งที่ 5) อุตสาหกรรมปิโตรเลียม ปิโตรเคมี และเคมี คชก. รับทราบการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียด รายละเอียด
รายละเอียด 256603-33 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียด โครงการ ผลิตปิโตรเลียมบนบก ระยะที่ 2 (ส่วนขยาย) แปลงสำรวจบนบกหมายเลข L53/48 อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม และอำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ของ แพน โอเรียนท์ เอ็นเนอยี่ (สยาม) ลิมิเต็ด พัฒนาปิโตรเลียม ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 10409 รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกอีพีเอส (ครั้งที่ 1) อุตสาหกรรมปิโตรเลียม ปิโตรเคมี และเคมี เผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
รายละเอียด 256601-36 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียด โครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกโพลีเอธิลีน ชนิดความหนาแน่นสูง (HDPE) และชนิดที่มีน้ำหนักของโมเลกุลสูง (UHMW-PE) ครั้งที่ 2 อุตสาหกรรมปิโตรเลียม ปิโตรเคมี และเคมี ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 256512-64 โครงการผลิตปิโตรเลียมพื้นที่ผลิต L1/64 บึงหญ้า แปลงสำรวจบนบกหมายเลข L1/64 พื้นที่ผลิตบึงหญ้าตะวันตก-หนองสระ และพื้นที่ผลิตบึงหญ้าตะวันตก-หนองสระส่วนขยาย แปลงสำรวจบนบกหมายเลข L21/43 จังหวัดสุโขทัย และจังหวัดกำแพงเพชร พัฒนาปิโตรเลียม เผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
รายละเอียด 10409 โครงการ โรงงานผลิตเม็ดพลาสติกอีพีเอส ของบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) อุตสาหกรรมปิโตรเลียม ปิโตรเคมี และเคมี คชก. ไม่เห็นชอบการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียด จบกระบวนการขอเปลี่ยนแปลง รายละเอียด
รายละเอียด 256504-82 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานปรับปรุงคุณภาพน้ำมันหนักจากหอกลั่น (ครั้งที่ 3) บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) อุตสาหกรรมปิโตรเลียม ปิโตรเคมี และเคมี ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 15382 โครงการผลิตปิโตรเลียมพื้นที่ผลิตท่าโรงตะวันออก และพื้นที่ผลิตวิเชียรบุรีตะวันออกเฉียงเหนือ แปลงสำรวจบนบกหมายเลข L44/43 อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ ของบริษัท อีโค่ โอเรียนท์ รีซอสเซส (ประเทศไทย) จำกัด พัฒนาปิโตรเลียม ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 14945 โครงการผลิตปิโตรเลียมบนบก ระยะที่ 3 แปลงสำรวจบนบกหมายเลข L53/48 อำเภอสองพี่น้อง และอำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) พัฒนาปิโตรเลียม เผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
รายละเอียด 14840 โครงการผลิตปิโตรเลียม ฐานหลุมผลิต WB-5 พื้นที่ผลิตวิเชียรบุรี และฐานหลุมผลิต WB-7 พื้นที่ผลิตวิเชียรบุรี 2 แปลงสำรวจบนบกหมายเลข SW1 อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ พัฒนาปิโตรเลียม ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 14734 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกโพลีโพรพิลีน (ครั้งที่ 4) อุตสาหกรรมปิโตรเลียม ปิโตรเคมี และเคมี เผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
รายละเอียด 14236 โครงการเจาะสำรวจปิโตรเลียมฐานเจาะ DKT-1, DKT-2, DKT-3 และ DKT-4 แปลงสำรวจบนบกหมายเลข L29/50 พัฒนาปิโตรเลียม เผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
รายละเอียด 14192 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงงานผลิตน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐาน (ครั้งที่ 2) อุตสาหกรรมปิโตรเลียม ปิโตรเคมี และเคมี เผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
รายละเอียด 13977 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ โรงงานผลิตเม็ดพลาสติกโพลีโพรพิลีน (ครั้งที่ 3) บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) อุตสาหกรรมปิโตรเลียม ปิโตรเคมี และเคมี ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 13973 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียด โครงการโรงงานผลิตเอททิลีนและดีซีซี (ครั้งที่ 1) อุตสาหกรรมปิโตรเลียม ปิโตรเคมี และเคมี เผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
รายละเอียด 13580 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการผลิตฟอร์มัลดีไฮด์และยูเรียฟอร์มัลดีไฮด์ (ครั้งที่ 1) อุตสาหกรรมปิโตรเลียม ปิโตรเคมี และเคมี ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 12146 โครงการ โรงแรมอริญชย์นารา บางเทาบีช รีสอร์ท อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน เผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
รายละเอียด 11996 โครงการผลิตปิโตรเลียม แหล่งหนองผักชี แหล่งหัวไม้ซุง แหล่งบ้านดอนสนวน และแหล่งบ้านดอนตะไล แปลง L53/43 และ L54/43 จังหวัดสุพรรณบุรี พัฒนาปิโตรเลียม เผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด


Loading...