Smart EIA Logo
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โดย สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายละเอียดรายงาน
เลขที่รายงาน :
256603-33
ชื่อโครงการ :
การเปลี่ยนแปลงรายละเอียด โครงการ ผลิตปิโตรเลียมบนบก ระยะที่ 2 (ส่วนขยาย) แปลงสำรวจบนบกหมายเลข L53/48 อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม และอำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ของ แพน โอเรียนท์ เอ็นเนอยี่ (สยาม) ลิมิเต็ด
ชื่อโครงการเดิม(ถ้ามี) :
-
ประเภทรายงาน :
EIA
เหตุผลในการขอเสนอรายงาน :
เข้าข่ายตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ว่าด้วยการกำหนดโครงการ กิจการหรือการดำเนินการ ซึ่งต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ออกตามมาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติ ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ 2561
เลขที่หนังสือเห็นชอบ :
วันที่แจ้งเห็นชอบ :
23/11/2565
ประเภทโครงการ :
พัฒนาปิโตรเลียม
ประเภทโครงการรอง :
การผลิตปิโตรเลียม
ที่ตั้งโครงการ :
สองพี่น้อง อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี
อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
นิติบุคคลผู้ทำรายงาน :
เจ้าของโครงการเดิม (ถ้ามี) :
-
สถานภาพของโครงการ :
ได้รับอนุมัติ/อนุญาตเปิดดำเนินการ และเปิดดำเนินการโครงการแล้ว
เลขที่ใบอนุญาต/คำขอ :
ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ (พน0308/3111)
หน่วยงานอนุญาต :
-
หมายเหตุ :

ลำดับ ชื่อโครงการ เลขที่รายงาน วันที่แจ้งเห็นชอบ
1 โครงการ ผลิตปิโตรเลียมบนบก ระยะที่ 2 (ส่วนขยาย) แปลงสำรวจบนบกหมายเลข L53/48 7268 06/01/2557


Loading...