Smart EIA Logo
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โดย สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลผู้จัดทำรายงาน
ชื่อนิติบุคคล :
บริษัท ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด
สถานะ :
อนุญาต
อายุใบอนุญาต :
3 ปี
เลขที่ใบอนุญาต :
13/2565
เริ่มวันที่ :
22/07/2565
หมดอายุวันที่ :
21/07/2568
ที่อยู่ :
เลขที่ 125 ซอย อาคารเดอะปัณณ์ ชั้น 3 ถนน ถนนคลองลำเจียก แขวง เขตบึงกุ่ม เขต บึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230
โทรศัพท์ :
0-2943-9600-10
โทรสาร :
0-2943-9611
อีเมล :
panya@panyaconsult.co.th
เว็บไซต์ :
รายชื่อผู้ชำนาญการ/ผู้จัดทำรายงานอิสระ จำนวน 4 คน
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล อายุใบอนุญาต สถานภาพใบอนุญาต สัญชาติ
1 นายชูลิต วัชรสินธุ์ - - ไทย
2 นางนงลักษณ์ เทียงดาห์ - - ไทย
3 นางสาวสินีนุช ศิรวุฒินานนท์ - - ไทย
4 นายประยุทธ เจริญกุล - - -
รายชื่อเจ้าหน้าที่ประจำ จำนวน 13 คน
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล อายุใบอนุญาต สถานภาพใบอนุญาต สัญชาติ
1 นายประสิทธิ์ ผลวิไล - -
2 นายพรฤทธิ์ อริยะวงศ์วัฒน์ - -
3 นางสาวพาสินี ทรงคุณธรรม - -
4 นางสาวนวลวรรณ ศักดาเดช - -
5 นายสัมฤทธิ์ ริยาพันธ์ - -
6 นายจิรายุทธ์ คงรอด - - ไทย
7 นายพิสุทธิ์ แสงมณี - -
8 นางสาวทักษิณา เรืองเจริญ - - ไทย
9 นางอาภากร แสงมณี - -
10 นางสาวชุติมา เทียมสินวัฒนชัย - - ไทย
11 นางสาวธนัฐภรณ์ พูนประสิทธิ์ - - ไทย
12 นางสาววรรณิษา องสารา - - ไทย
13 นางสาวสุรีรัตน์ ใหม่เอี่ยม - - ไทย
จำนวนรายงานที่เป็นผู้จัดทำทั้งหมด 25 รายงาน
รายละเอียด เลขที่รายงาน ชื่อโครงการ ประเภทโครงการ สถานะการพิจารณา รายละเอียด
รายละเอียด 256506-68 โครงการระบบประปารองรับพื้นที่เศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเกาะช้าง จังหวัดตราด โครงการที่อยู่ในพื้นที่คุณภาพลุ่มน้ำชั้น 1 สผ.รับรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 256506-13 รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำงาว (แม่งาว) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดลำปาง พัฒนาแหล่งน้ำ อยู่ระหว่างเสนอ คชก รายละเอียด
รายละเอียด 256505-46 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ป่าไผ่ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ พัฒนาแหล่งน้ำ ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 256504-12 โครงการ ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองแนวใหม่ สายอำเภอหาดใหญ่ - ชายแดนไทย - มาเลเซีย โครงสร้างพื้นฐานทางบกและอากาศ ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 15430 โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงสุราษฎร์ธานี-ชุมทางหาดใหญ่-สงขลา (ภายใต้งานบริการที่ปรึกษาเพื่อศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียด โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงสุราษฎร์-ชุมทางหาดใหญ่-สงขลา) โครงสร้างพื้นฐานทางบกและอากาศ ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 15338 โครงการรถไฟรางเดี่ยวสายสีเทา ระยะที่ 1 วัชรพล - ทองหล่อ โครงสร้างพื้นฐานทางบกและอากาศ ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 15159 โครงการ รถไฟความเร็วสูง สายกรุงเทพฯ-เชียงใหม่ ระยะที่ 1 กรุงเทพฯ-พิษณุโลก (ภายใต้โครงการศึกษาและออกแบบรถไฟความเร็วสูงสายกรุงเทพฯ-เชียงใหม่ ระยะที่ 1 กรุงเทพฯ-พิษณุโลก) ของสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร โครงสร้างพื้นฐานทางบกและอากาศ ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 14916 โครงการอ่างเก็บน้ำแม่ตีบ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง พัฒนาแหล่งน้ำ ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 13848 โครงการไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กน้ำปัว ตำบลสถาน อำเภอปัว จังหวัดน่าน (ภายใต้โครงการศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) และออกแบบรายละเอียดโครงการไฟฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กน้ำปัว ตำบลสถาน อำเภอปัว จังหวัดน่าน) พัฒนาแหล่งน้ำ เผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
รายละเอียด 13262 โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองแนวใหม่สาย อำเภอหาดใหญ่-ชายแดนไทย-มาเลเชีย โครงสร้างพื้นฐานทางบกและอากาศ ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 13203 โครงการ เขื่อนกันทรายและคลื่น และท่าเทียบเรือ ร่องน้ำบ้านกรูด อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ภายใต้โครงการศึกษาความเหมาะสมและสำรวจออกแบบเขื่อนกันทรายและคลื่น และท่าเทียบเรือร่องน้ำบ้านกรูด อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์) ของกรมเจ้าท่า โครงสร้างพื้นฐานทางน้ำ เผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
รายละเอียด 13039 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร และศูนย์สำรวจและเฝ้าระวังชายฝั่ง (ภายใต้โครงการจ้างปรึกษา ศึกษา ทบทวนความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร) โครงสร้างพื้นฐานทางน้ำ เผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
รายละเอียด 12441 โครงการ ก่อสร้างถนนต่อเชื่อมสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณถนนนนทบุรี 1 - ถนนกาญจนาภิเษก (ภายใต้โครงการจ้างที่ปรึกษาสำรวจออกแบบรายละเอียด โครงการต่อเชื่อมสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณถนนนนทบุรี 1 - ถนนกาญจนาภิเษก) ของกรมทางหลวงชนบท โครงสร้างพื้นฐานทางบกและอากาศ ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 12440 โครงการ รถไฟความเร็วสูง สายกรุงเทพฯ-เชียงใหม่ ระยะที่ 2 พิษณุโลก-เชียงใหม่ (ภายใต้โครงการศึกษาและออกแบบรถไฟความเร็วสูงสายกรุงเทพฯ-เชียงใหม่ ระยะที่ 2 พิษณุโลก-เชียงใหม่) ของสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร โครงสร้างพื้นฐานทางบกและอากาศ เผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
รายละเอียด 11963 โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำท้ายเขื่อนจุฬาภรณ์ จังหวัดชัยภูมิ พัฒนาแหล่งน้ำ เผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
รายละเอียด 11827 โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำ อ่างเก็บน้ำลำปาว จังหวัดกาฬสินธุ์ พัฒนาแหล่งน้ำ ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 11108 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ถันน้อย จังหวัดสุโขทัย พัฒนาแหล่งน้ำ เผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
รายละเอียด 10629 โครงการระบบขนส่งมวลชนขนาดรอง สายสีทอง (สถานีรถไฟฟ้ากรุงธนบุรี-สำนักงานเขตคลองสาน-ประชาธิปก) ของสำนักการจราจรและขนส่ง โครงสร้างพื้นฐานทางบกและอากาศ เผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
รายละเอียด 6944 โครงการแควน้อย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน) จังหวัดพิษณุโลก พัฒนาแหล่งน้ำ เผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
รายละเอียด 6919 โครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่ พัฒนาแหล่งน้ำ เผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด


Loading...