Smart EIA Logo
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โดย สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลผู้จัดทำรายงาน
ชื่อนิติบุคคล :
บริษัท ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด
สถานะของใบอนุญาต :
อนุญาต
เลขที่ใบอนุญาต :
13/2565
เริ่มวันที่ :
22/07/2565
หมดอายุวันที่ :
21/07/2568
ที่อยู่ :
เลขที่ 125 ซอย อาคารเดอะปัณณ์ ชั้น 3 ถนน ถนนคลองลำเจียก แขวง เขตบึงกุ่ม เขต บึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230
โทรศัพท์ :
0-2943-9600-10
โทรสาร :
0-2943-9611
อีเมล :
panya@panyaconsult.co.th
เว็บไซต์ :
รายชื่อบุคคลธรรมดา ที่เป็นกรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการ หรือดำรงตำแหน่งอื่นใดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน จำนวน 0 คน
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล อายุใบอนุญาต สถานภาพใบอนุญาต
ไม่มีรายการ
รายชื่อบุคคลธรรมดา จำนวน 4 คน
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล อายุใบอนุญาต สถานภาพใบอนุญาต
1 ชูลิต วัชรสินธุ์3 ปี อนุญาต
2 นงลักษณ์ เทียงดาห์3 ปี อนุญาต
3 สินีนุช ศิรวุฒินานนท์3 ปี อนุญาต
4 ประยุทธ เจริญกุล3 ปี อนุญาต
รายชื่อเจ้าหน้าที่ประจำ จำนวน 10 คน
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล อายุใบอนุญาต สถานะของใบอนุญาต
1 ประสิทธิ์ ผลวิไล - ไม่มีใบอนุญาต
2 พรฤทธิ์ อริยะวงศ์วัฒน์ - ไม่มีใบอนุญาต
3 พาสินี ทรงคุณธรรม - ไม่มีใบอนุญาต
4 นวลวรรณ ศักดาเดช - ไม่มีใบอนุญาต
5 พิสุทธิ์ แสงมณี - ไม่มีใบอนุญาต
6 อาภากร แสงมณี - ไม่มีใบอนุญาต
7 ชุติมา เทียมสินวัฒนชัย - ไม่มีใบอนุญาต
8 ธนัฐภรณ์ พูนประสิทธิ์ - ไม่มีใบอนุญาต
9 วรรณิษา องสารา - ไม่มีใบอนุญาต
10 รวิภา ประเสริฐผล - ไม่มีใบอนุญาต
จำนวนรายงานที่เป็นผู้จัดทำทั้งหมด 34 รายงาน
รายละเอียด เลขที่รายงาน ชื่อโครงการ ประเภทโครงการ สถานะการพิจารณา รายละเอียด
รายละเอียด 256601-85 โครงการก่อสร้างถนนรอบเกาะช้าง ช่วง บ.บางเบ้า - บ.สลักเพชร อ.เกาะช้าง จ.ตราด โครงสร้างพื้นฐานทางบกและอากาศ อยู่ระหว่างเสนอ คชก. รายละเอียด
รายละเอียด 256601-3 โครงการก่อสร้างถนนท่องเที่ยวตะนาวศรีคีรีพัฒน์ ช่วง บ.เนินรัก - บ.เขาบันได อ.เขาย้อย, หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี โครงสร้างพื้นฐานทางบกและอากาศ รับรายงานฉบับแก้ไข/เพิ่มเติม (ตามมติ คชก.) เข้าระบบ รายละเอียด
รายละเอียด 256511-79 โครงการระบบโครงข่ายไฟฟ้า 230 กิโลโวลต์ ลำพูน3-สบเมย (ส่วนที่พาดผ่านชั้นคุณภาพลุ่มน้ำชั้นที่ 1) พลังงาน อยู่ระหว่างเสนอรายงานต่อ กก.วล. รายละเอียด
รายละเอียด 256511-60 โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำแบบสูบกลับเขื่อนจุฬาภรณ์ อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ โครงการที่อยู่ในพื้นที่คุณภาพลุ่มน้ำชั้น 1 อยู่ระหว่างเสนอรายงานต่อ กก.วล. รายละเอียด
รายละเอียด 256511-38 โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำรี อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน พัฒนาแหล่งน้ำ ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 256511-25 โครงการก่อสร้างถนนท่องเที่ยวตะนาวศรีคีรีพัฒน์ ช่วง ถนนสายแยก กจ.4004 - ทล.4 อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี ช่วง บ.เนินรัก - บ.เขาบันได อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี และช่วง บ.พุน้ำร้อน - บ.ท่าเสลา อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี (ภายใต้โครงการสำรวจออกแบบเส้นทางท่องเที่ยวเลียบชายฝั่งทะเลภาคใต้ (Thailand Riviera) ด้านตะวันตก (ตะนาวศรี)) โครงสร้างพื้นฐานทางบกและอากาศ ยื่นขอถอนรายงาน เข้าระบบ รายละเอียด
รายละเอียด 256511-3 โครงการก่อสร้างถนนท่องเที่ยวตะนาวศรีคีรีพัฒน์ ช่วง ถนนสายแยก กจ.4004 - ทล.4 อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี ช่วง บ.เนินรัก - บ.เขาบันได อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี และช่วง บ.พุน้ำร้อน - บ.ท่าเสลา อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี (ภายใต้โครงการสำรวจออกแบบเส้นทางท่องเที่ยวเลียบชายฝั่งทะเลภาคใต้ (Thailand Riviera) ด้านตะวันตก (ตะนาวศรี)) โครงสร้างพื้นฐานทางบกและอากาศ จำหน่ายเรื่องออกจากระบบ รายละเอียด
รายละเอียด 256508-101 โครงการเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องจราจร (ระยะที่ 2) ทางหลวงหมายเลข 4 สายชุมพร - ระนอง โครงสร้างพื้นฐานทางบกและอากาศ ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 256506-68 โครงการระบบประปารองรับพื้นที่เศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเกาะช้าง จังหวัดตราด โครงการที่อยู่ในพื้นที่คุณภาพลุ่มน้ำชั้น 1 ให้นำรายงานเสนอ กก.วล. ต่อไป รายละเอียด
รายละเอียด 256506-13 รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำงาว (แม่งาว) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดลำปาง พัฒนาแหล่งน้ำ รับรายงานฉบับแก้ไข/เพิ่มเติม (ตามมติ คชก.) เข้าระบบ รายละเอียด
รายละเอียด 256505-46 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ป่าไผ่ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ พัฒนาแหล่งน้ำ ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 256504-12 โครงการ ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองแนวใหม่ สายอำเภอหาดใหญ่ - ชายแดนไทย - มาเลเซีย โครงสร้างพื้นฐานทางบกและอากาศ ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 15430 โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงสุราษฎร์ธานี-ชุมทางหาดใหญ่-สงขลา (ภายใต้งานบริการที่ปรึกษาเพื่อศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียด โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงสุราษฎร์-ชุมทางหาดใหญ่-สงขลา) โครงสร้างพื้นฐานทางบกและอากาศ ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 15338 โครงการรถไฟรางเดี่ยวสายสีเทา ระยะที่ 1 วัชรพล - ทองหล่อ โครงสร้างพื้นฐานทางบกและอากาศ ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 15159 โครงการ รถไฟความเร็วสูง สายกรุงเทพฯ-เชียงใหม่ ระยะที่ 1 กรุงเทพฯ-พิษณุโลก (ภายใต้โครงการศึกษาและออกแบบรถไฟความเร็วสูงสายกรุงเทพฯ-เชียงใหม่ ระยะที่ 1 กรุงเทพฯ-พิษณุโลก) โครงสร้างพื้นฐานทางบกและอากาศ ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 14916 โครงการอ่างเก็บน้ำแม่ตีบ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง พัฒนาแหล่งน้ำ ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 13848 โครงการไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กน้ำปัว ตำบลสถาน อำเภอปัว จังหวัดน่าน (ภายใต้โครงการศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) และออกแบบรายละเอียดโครงการไฟฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กน้ำปัว ตำบลสถาน อำเภอปัว จังหวัดน่าน) พลังงาน เห็นชอบและเผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
รายละเอียด 13262 โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองแนวใหม่สาย อำเภอหาดใหญ่ - ชายแดนไทย - มาเลเชีย โครงสร้างพื้นฐานทางบกและอากาศ ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 13203 โครงการเขื่อนกันทรายและคลื่น และท่าเทียบเรือ ร่องน้ำบ้านกรูด อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ภายใต้โครงการศึกษาความเหมาะสมและสำรวจออกแบบเขื่อนกันทรายและคลื่น และท่าเทียบเรือร่องน้ำบ้านกรูด อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์) โครงสร้างพื้นฐานทางน้ำ เห็นชอบและเผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
รายละเอียด 13039 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร และศูนย์สำรวจและเฝ้าระวังชายฝั่ง (ภายใต้โครงการจ้างปรึกษา ศึกษา ทบทวนความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร) โครงสร้างพื้นฐานทางน้ำ เห็นชอบและเผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด


Loading...