Smart EIA Logo
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โดย สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
เลขที่รายงาน :
13848
ชื่อโครงการ :
โครงการไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กน้ำปัว ตำบลสถาน อำเภอปัว จังหวัดน่าน (ภายใต้โครงการศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) และออกแบบรายละเอียดโครงการไฟฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กน้ำปัว ตำบลสถาน อำเภอปัว จังหวัดน่าน)
ชื่อโครงการเดิม(ถ้ามี) :
-
ประเภทรายงาน :
IEE
เหตุผลในการขอเสนอรายงาน :
จัดทำรายงานเนื่องจากมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม เรื่อง
เลขที่หนังสือเห็นชอบ :
วันที่แจ้งเห็นชอบ :
30/09/2562
ประเภทโครงการ :
พลังงาน
ประเภทโครงการรอง :
โรงไฟฟ้าพลังงานน้ําประเภทเขื่อนเก็บกักน้ํามีอ่างเก็บน้ําและประเภทฝายน้ําล้นไม่มีอ่างเก็บน้ํา
ที่ตั้งโครงการ :
ตำบลสถาน อำเภอปัว จังหวัดน่าน
นิติบุคคลผู้ทำรายงาน :
เจ้าของโครงการ :
-
เจ้าของโครงการเดิม (ถ้ามี) :
-
สถานภาพของโครงการ :
-
หน่วยงานอนุญาต :
-
หมายเหตุ :
เจ้าของโครงการ : กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน


Loading...