Smart EIA Logo
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โดย สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลผู้จัดทำรายงาน
ชื่อนิติบุคคล :
บริษัท โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด
สถานะ :
ได้รับใบอนุญาตแล้ว
อายุใบอนุญาต :
3 ปี
เลขที่ใบอนุญาต :
25/2562
เริ่มวันที่ :
18/10/2562
หมดอายุวันที่ :
17/10/2565
ที่อยู่ :
เลขที่ 99/2 ซอย หมู่ที่ 8 ถนน - ตำบล บางเมือง อำเภอ เมืองสมุทรปราการ จังหวัด สมุทรปราการ 10270
โทรศัพท์ :
021054608
โทรสาร :
-
อีเมล :
admin@4tier.co.th
เว็บไซต์ :
-
รายชื่อผู้ชำนาญการ/ผู้จัดทำรายงานอิสระ จำนวน 3 คน
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล อายุใบอนุญาต สถานภาพใบอนุญาต สัญชาติ
1 นายกฤษฎาธร ทรัพย์อุไรรัตน์ - - ไทย
2 นายจุมพล หมอยาดี - - ไทย
3 นางชีวรัตน์ ศิลปรัตน์ - - ไทย
รายชื่อเจ้าหน้าที่ประจำ จำนวน 14 คน
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล อายุใบอนุญาต สถานภาพใบอนุญาต สัญชาติ
1 นายสิทธิพร เกตุวรสุนทร - - ไทย
2 นางสาวสาริศา เหมวรชาติ - - ไทย
3 นางสาววริยา คิมประสูตร - - ไทย
4 นางสาวอาทิตยา บริสุทธิ์ - -
5 นางสาววาสิณี ยกจำนวน - - ไทย
6 นายการัณยภาส ทวีลาภธนาคม - - ไทย
7 นางสาวสุธาสินี คุ้มเสร็จ - - ไทย
8 นางสาวธิดาขวัญ แทนนรินนอก - - ไทย
9 วิทยาภรณ์ คงอยู่ - - ไทย
10 นางปัณฉัตร หมอยาดี - - ไทย
11 นางสาวกัญญาภัค คัคนานตดิดก - - ไทย
12 นางสาวกัญญาณัฐ แสงทอง - - ไทย
13 นางสาววิสสุตา เกิดผล - - ไทย
14 นางสาวทักษิณา อยู่ดี - -
จำนวนรายงานที่เป็นผู้จัดทำทั้งหมด 45 รายงาน
รายละเอียด เลขที่รายงาน ชื่อโครงการ ประเภทโครงการ สถานะการพิจารณา รายละเอียด
รายละเอียด 256505-51 รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเอเพ็กซ์ อินดัสเตรียล ปาร์ค (ครั้งที่ 1) อุตสาหกรรมและระบบสาธารณูปโภคที่สนับสนุน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 256505-36 โครงการขยายกำลังการผลิตกระทะล้ออลูมิเนียมอัลลอย ส่วนขยาย ครั้งที่ 1 อุตสาหกรรมและระบบสาธารณูปโภคที่สนับสนุน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 256504-80 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ของบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 3 จำกัด (ครั้งที่ 1) พลังงาน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 256504-77 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติอ่างทองเพาเวอร์ 2 (ครั้งที่ 2) พลังงาน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 256504-73 รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้า บี.กริม เพาเวอร์ (เอไออี-เอ็มทีพี) (ครั้งที่ 1) พลังงาน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 256504-68 โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดระนอง พลังงาน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 256504-65 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติอ่างทองเพาเวอร์ 3 (ครั้งที่ 1) ของบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 3 จำกัด พลังงาน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 256502-9 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิตเหล็กแผ่นเคลือบสี (ครั้งที่ 2) ของบริษัท พีซีเอ็ม โพรเซ็สซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด อุตสาหกรรมและระบบสาธารณูปโภคที่สนับสนุน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 15433 โครงการโรงงานผลิตทองแดงบริสุทธิ์และโลหะมีค่า ของ บริษัท จุ้น จี้ แมททีเรียล เทคโนโลยี จำกัด อุตสาหกรรมและระบบสาธารณูปโภคที่สนับสนุน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 15421 รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (โครงการ 6) อุตสาหกรรมและระบบสาธารณูปโภคที่สนับสนุน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 15414 รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (ส่วนขยาย) ระยะที่ 9 (ครั้งที่ 2) อุตสาหกรรมและระบบสาธารณูปโภคที่สนับสนุน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 15413 รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง (ส่วนขยาย) ระยะที่ 5 (ครั้งที่ 4) อุตสาหกรรมและระบบสาธารณูปโภคที่สนับสนุน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 15388 โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม ฉะเชิงเทรา บลูเทค ซิตี้ อุตสาหกรรมและระบบสาธารณูปโภคที่สนับสนุน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 15350 รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการขยายกำลังการผลิตโรงงานหลอมเหล็ก (ครั้งที่ 1) ของบริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี้ จำกัด (มหาชน) อุตสาหกรรมและระบบสาธารณูปโภคที่สนับสนุน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 15310 โครงการ ท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ของบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 3 จำกัด พลังงาน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 15279 โครงการ โรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติอ่างทองเพาเวอร์ 2 พลังงาน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 15278 โครงการ โรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติอ่างทองเพาเวอร์ 3 พลังงาน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 15201 รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิตสาร Purified Terephthalic Acid (PTA) (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) (ครั้งที่ 2) ของบริษัท อินโดรามา ปิโตรเคม จำกัด อุตสาหกรรมปิโตรเลียม ปิโตรเคมี และเคมี ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 15075 โครงการโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) พลังงาน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 15069 โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติอ่างทอง เพาเวอร์ 3 พลังงาน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด


Loading...