Smart EIA Logo
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โดย สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลผู้จัดทำรายงาน
ชื่อนิติบุคคล :
บริษัท โฟร์เทียร์ คอนซัลแตนต์ จำกัด
สถานะของใบอนุญาต :
อนุญาต
เลขที่ใบอนุญาต :
23/2565
เริ่มวันที่ :
18/10/2565
หมดอายุวันที่ :
17/10/2568
ที่อยู่ :
เลขที่ 99/2 ซอย หมู่ที่ 8 ถนน - ตำบล บางเมือง อำเภอ เมืองสมุทรปราการ จังหวัด สมุทรปราการ 10270
โทรศัพท์ :
021054608
โทรสาร :
021054609
อีเมล :
admin@4tier.co.th
เว็บไซต์ :
รายชื่อบุคคลธรรมดา ที่เป็นกรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการ หรือดำรงตำแหน่งอื่นใดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน จำนวน 0 คน
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล อายุใบอนุญาต สถานภาพใบอนุญาต
ไม่มีรายการ
รายชื่อบุคคลธรรมดา จำนวน 4 คน
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล อายุใบอนุญาต สถานภาพใบอนุญาต
1 กฤษฎาธร ทรัพย์อุไรรัตน์3 ปี อนุญาต
2 จุมพล หมอยาดี3 ปี อนุญาต
3 สิทธิพร เกตุวรสุนทร2 ปี อนุญาต
4 ชีวรัตน์ ศิลปรัตน์3 ปี อนุญาต
รายชื่อเจ้าหน้าที่ประจำ จำนวน 22 คน
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล อายุใบอนุญาต สถานะของใบอนุญาต
1 สาริศา เหมวรชาติ - ไม่มีใบอนุญาต
2 อาทิตยา บริสุทธิ์ - ไม่มีใบอนุญาต
3 วาสิณี ยกจำนวน - ไม่มีใบอนุญาต
4 การัณยภาส ทวีลาภธนาคม - ไม่มีใบอนุญาต
5 สุธาสินี คุ้มเสร็จ - ไม่มีใบอนุญาต
6 ธิดาขวัญ แทนนรินนอก - ไม่มีใบอนุญาต
7 วิทยาภรณ์ คงอยู่ - ไม่มีใบอนุญาต
8 ปัณฉัตร หมอยาดี - ไม่มีใบอนุญาต
9 กัญญาณัฐ แสงทอง - ไม่มีใบอนุญาต
10 วิสสุตา เกิดผล - ไม่มีใบอนุญาต
11 พลอยไพลิน พวกสุขสวัสดิ์ - ไม่มีใบอนุญาต
12 จิฬาภรณ์ ถมยา - ไม่มีใบอนุญาต
13 กฤตภาส ธรรมเจริญ - ไม่มีใบอนุญาต
14 จันทร์ทิพย์ อยู่ดี - ไม่มีใบอนุญาต
15 วิลาสินี กำเหนิดงาม - ไม่มีใบอนุญาต
16 นครินทร์ โมรา - ไม่มีใบอนุญาต
17 จณิสษา หานี - ไม่มีใบอนุญาต
18 ณัฐชยา ไทยเจียมอารีย์ - ไม่มีใบอนุญาต
19 ชนิดา สถาวระ - ไม่มีใบอนุญาต
20 ขวัญฤทัย กรัดปรี - ไม่มีใบอนุญาต
21 สุนิสา ห่อทอง - ไม่มีใบอนุญาต
22 ลำพูล ปานแดง - ไม่มีใบอนุญาต
จำนวนรายงานที่เป็นผู้จัดทำทั้งหมด 97 รายงาน
รายละเอียด เลขที่รายงาน ชื่อโครงการ ประเภทโครงการ สถานะการพิจารณา รายละเอียด
รายละเอียด 256502-16 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการนิคมอุตสาหกรรม เอเพ็กซ์กรีน อินดัสเตรียล เอสเตท (ครั้งที่ 3) อุตสาหกรรมและระบบสาธารณูปโภคที่สนับสนุน ยื่นขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ เข้าระบบ รายละเอียด
รายละเอียด 13570 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียด โครงการนิคมอุตสาหกรรม ซีพีจีซี (ครั้งที่ 2) อุตสาหกรรมและระบบสาธารณูปโภคที่สนับสนุน อยู่ระหว่างเสนอ คชก. รายละเอียด
รายละเอียด 256502-16 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเอเพ็กซ์ อินดัสเตรียล ปาร์ค (ครั้งที่ 1) อุตสาหกรรมและระบบสาธารณูปโภคที่สนับสนุน รับรายงานฉบับสมบูรณ์เข้าระบบ รายละเอียด
รายละเอียด 256604-1 โครงการโรงงานหลอมและผลิตชิ้นส่วนอลูมิเนียม ส่วนขยาย ครั้งที่ 1 อุตสาหกรรมและระบบสาธารณูปโภคที่สนับสนุน อยู่ระหว่างเสนอ คชก รายละเอียด
รายละเอียด 256704-41 โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวิลด์ (ลำพูน) 2 อุตสาหกรรมและระบบสาธารณูปโภคที่สนับสนุน สผ.รับรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 256504-73 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้า บี.กริม เพาเวอร์ (เอไออี-เอ็มทีพี) (ครั้งที่ 3) พลังงาน คชก. เห็นชอบการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียด รายละเอียด
รายละเอียด 256509-115 โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก (ครั้งที่ 1) อุตสาหกรรมและระบบสาธารณูปโภคที่สนับสนุน คชก. รับทราบการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียด รายละเอียด
รายละเอียด 3008 โครงการโรงงานหลอมอะลูมิเนียม ส่วนขยาย ครั้งที่ 1 ของบริษัท อัลวา อะลูมิเนียม จำกัด อุตสาหกรรมและระบบสาธารณูปโภคที่สนับสนุน ไม่ให้ความเห็นชอบรายงาน อยู่ระหว่างแก้ไข รายละเอียด
รายละเอียด 256703-46 รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการนิคมอุตสาหกรรมอุบลราชธานี อุตสาหกรรมและระบบสาธารณูปโภคที่สนับสนุน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 256703-16 โครงการโรงงานผลิตและจำหน่ายเวลล์แสงอาทิตย์ (Solar Cell) และแผงเซลล์แสงอาทิตย์ (Solar Module) (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) (ครั้งที่ 1) อุตสาหกรรมและระบบสาธารณูปโภคที่สนับสนุน จำหน่ายเรื่องออกจากระบบ รายละเอียด
รายละเอียด 10377 รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวิลด์ (ลำพูน) (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) อุตสาหกรรมและระบบสาธารณูปโภคที่สนับสนุน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 256603-15 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียด โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (ส่วนขยาย) ระยะที่ 9 (ครั้งที่ 4) อุตสาหกรรมและระบบสาธารณูปโภคที่สนับสนุน รับรายงานฉบับสมบูรณ์เข้าระบบ รายละเอียด
รายละเอียด 2973 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิตเหล็กหล่อขึ้นรูปสำหรับชิ้นส่วนยานยนต์ ส่วนขยาย ครั้งที่ 1 (ครั้งที่ 5) บริษัท คิริว (ประเทศไทย) จำกัด อุตสาหกรรมและระบบสาธารณูปโภคที่สนับสนุน อยู่ระหว่างพิจารณาของหน่วยงานอนุมัติ/อนุญาต รายละเอียด
รายละเอียด 256701-67 รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการสวนอุตสาหกรรมโรจนะอยุธยา (โครงการ 5) อุตสาหกรรมและระบบสาธารณูปโภคที่สนับสนุน รับรายงานฉบับสมบูรณ์เข้าระบบ รายละเอียด
รายละเอียด 256604-1 โครงการโรงงานหลอมและผลิตชิ้นส่วนอลูมิเนียม (ครั้งที่ 1) อุตสาหกรรมและระบบสาธารณูปโภคที่สนับสนุน อยู่ระหว่างเสนอ คชก. รายละเอียด
รายละเอียด 10557 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าหนองระเวียง 2 (ครั้งที่ 2) พลังงาน คชก. รับทราบการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียด รายละเอียด
รายละเอียด 10558 รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าหนองระเวียง1 (ครั้งที่ 2) พลังงาน คชก. รับทราบการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียด รายละเอียด
รายละเอียด 14808 โครงการนิคมอุตสาหกรรมเอ็กโกระยอง อุตสาหกรรมและระบบสาธารณูปโภคที่สนับสนุน เห็นชอบและเผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
รายละเอียด 13570 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียด โครงการนิคมอุตสาหกรรม ซีพีจีซี (ครั้งที่ 4) อุตสาหกรรมและระบบสาธารณูปโภคที่สนับสนุน รับรายงานฉบับสมบูรณ์เข้าระบบ รายละเอียด
รายละเอียด 256609-6 โครงการโรงงานผลิตลวดเหล็กเสริมยางรถยนต์ ส่วนขยาย ครั้งที่ 1 อุตสาหกรรมและระบบสาธารณูปโภคที่สนับสนุน สผ. รับรายงาน รายละเอียด


Loading...