Smart EIA Logo
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โดย สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลผู้จัดทำรายงาน
ชื่อนิติบุคคล :
บริษัท ทีแอลที คอนซัลแตนส์ จำกัด
สถานะของใบอนุญาต :
อนุญาต
เลขที่ใบอนุญาต :
27/2565
เริ่มวันที่ :
24/10/2565
หมดอายุวันที่ :
23/10/2568
ที่อยู่ :
เลขที่ 152 ซอย - ถนน นวลจันทร์ แขวง นวลจันทร์ เขต บึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230
โทรศัพท์ :
02-363-7727-8
โทรสาร :
02-509-9097
อีเมล :
envagr@team.co.th
เว็บไซต์ :
-
รายชื่อกรรมการบริษัท จำนวน 0 คน
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล อายุใบอนุญาต สถานภาพใบอนุญาต
ไม่มีรายการ
รายชื่อบุคคลธรรมดา จำนวน 6 คน
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล อายุใบอนุญาต สถานภาพใบอนุญาต
1 เปรมวณี ปรีดาพันธุ์3 ปี อนุญาต
2 เนตรชนก ต๊ะปินตา3 ปี อนุญาต
3 เบญจภรณ์ บุณยพุกกณะ3 ปี อนุญาต
4 จิตรลดา ดำรงสุกิจ3 ปี อนุญาต
5 วงศ์อัคคินท์ แสงสุวรรณ3 ปี อนุญาต
6 ตวงสรวง สกุลกลจักร3 ปี อนุญาต
รายชื่อเจ้าหน้าที่ประจำ จำนวน 18 คน
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล อายุใบอนุญาต สถานะของใบอนุญาต
1 จารุณี รังสินธุ์ - ไม่มีใบอนุญาต
2 จักรพงษ์ เกเย็น - ไม่มีใบอนุญาต
3 ปิยะพงค์ มั่นกลั่น - ไม่มีใบอนุญาต
4 พงศกร ไชยชาย - ไม่มีใบอนุญาต
5 ศีลวัต ศรีสวัสดิ์ - ไม่มีใบอนุญาต
6 นิพัทธ์ ส้มกลีบ - ไม่มีใบอนุญาต
7 ธนพล ดีปัญญา - ไม่มีใบอนุญาต
8 พลสัณห์ เชิญขวัญศรี - ไม่มีใบอนุญาต
9 วีณิฐฐา วรเกียรติธนากร - ไม่มีใบอนุญาต
10 นราจันทร์ พิมพ์สุคะ - ไม่มีใบอนุญาต
11 หนึ่งฤทัย คุ้มเสาร์ - ไม่มีใบอนุญาต
12 เฉลิมชัย นาคขวัญ - ไม่มีใบอนุญาต
13 ศุภฤทธิ์ แสงช้าง - ไม่มีใบอนุญาต
14 กุลกัลยา ลุลิตานนท์ - ไม่มีใบอนุญาต
15 จงรักษ์ ราชสมบัติ - ไม่มีใบอนุญาต
16 อภิชัย ฮ้อเจริญทรัพย์ - ไม่มีใบอนุญาต
17 อริย หงษ์โภคาพันธ์ - ไม่มีใบอนุญาต
18 ภณิตา พงษ์เดช - ไม่มีใบอนุญาต
จำนวนรายงานที่เป็นผู้จัดทำทั้งหมด 34 รายงาน
รายละเอียด เลขที่รายงาน ชื่อโครงการ ประเภทโครงการ สถานะการพิจารณา รายละเอียด
รายละเอียด 256601-107 โครงการท่าเทียบเรือโชคชัย ของบริษัท โชคชัยคลังสินค้า จำกัด โครงสร้างพื้นฐานทางน้ำ ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 256601-86 โครงการโรงไฟฟ้าตลิ่งชัน (ส่วนขยายครั้งที่ 1) พลังงาน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 256601-41 โครงการก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองเลย จ.เลย แนวเส้นทางเลี่ยงเมืองเลยด้านทิศตะวันตก (W) โครงสร้างพื้นฐานทางบกและอากาศ สผ.รับรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 256601-7 ท่าเทียบเรือลานนา ของ บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) โครงสร้างพื้นฐานทางน้ำ สผ.รับรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 256512-59 ท่าเทียบเรือพอต ลิงค์ ของ บริษัท พอต ลิงค์ จำกัด โครงสร้างพื้นฐานทางน้ำ อยู่ระหว่างเสนอ คชก รายละเอียด
รายละเอียด 256511-39 โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายชลบุรี - พัทยา โครงสร้างพื้นฐานทางบกและอากาศ ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 256510-49 โครงการเรนวูด วิลเลจ (Reignwood Village) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน อยู่ระหว่างเสนอ คชก. (จังหวัด) รายละเอียด
รายละเอียด 256504-19 โครงการ ท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้า เอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) พลังงาน คชก. รับทราบการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียด รายละเอียด
รายละเอียด 256509-64 โครงการท่าเทียบเรือขนถ่ายก๊าซธรรมชาติ โครงสร้างพื้นฐานทางน้ำ ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 5032 โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมราช โคเจนเนอเรชั่น (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท ราช โคเจนเนอเรชั่น จำกัด พลังงาน เผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
รายละเอียด 256507-93 โครงการสถานีเก็บรักษาและแปรสภาพก๊าซธรรมชาติ อุตสาหกรรมปิโตรเลียม ปิโตรเคมี และเคมี ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 256506-66 โครงการทางหลวงพิเศษส่วนต่อขยายทางยกระดับอุตราภิมุข ช่วงรังสิต - บางปะอิน โครงสร้างพื้นฐานทางบกและอากาศ ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 256506-63 โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4 สายสามแยกปลาลัง-อ.เหนือคลอง โครงสร้างพื้นฐานทางบกและอากาศ ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 256506-57 โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติ พลังงาน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 256504-111 โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2) อุตสาหกรรมและระบบสาธารณูปโภคที่สนับสนุน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 256504-97 โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม อาร์ อี เอ็น โคราช เอนเนอร์ยี่ พลังงาน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 256504-25 รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการขยายปรับปรุงโรงงานผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อน (ครั้งที่ 1) อุตสาหกรรมและระบบสาธารณูปโภคที่สนับสนุน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 256504-19 โครงการ ท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้า เอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) พลังงาน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 15349 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง (ครั้งที่ 4) ของบริษัท กัลฟ์ พีดี จำกัด พลังงาน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 15339 โครงการโรงไฟฟ้าแม่เมาะทดแทน เครื่องที่ 8 - 9 ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พลังงาน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด


Loading...