Smart EIA Logo
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โดย สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลผู้จัดทำรายงาน
ชื่อนิติบุคคล :
บริษัท ทีแอลที คอนซัลแตนส์ จำกัด
สถานะ :
ได้รับใบอนุญาตแล้ว
อายุใบอนุญาต :
3 ปี
เลขที่ใบอนุญาต :
24/2562
เริ่มวันที่ :
24/10/2562
หมดอายุวันที่ :
23/10/2565
ที่อยู่ :
เลขที่ 152 ซอย - ถนน นวลจันทร์ แขวง นวลจันทร์ เขต บึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230
โทรศัพท์ :
02-363-7727-8
โทรสาร :
02-509-9097
อีเมล :
envagr@team.co.th
เว็บไซต์ :
-
รายชื่อผู้ชำนาญการ/ผู้จัดทำรายงานอิสระ จำนวน 5 คน
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล อายุใบอนุญาต สถานภาพใบอนุญาต สัญชาติ
1 นางเปรมวณี ปรีดาพันธุ์ - - ไทย
2 นางเนตรชนก ต๊ะปินตา - - ไทย
3 นางสาวเบญจภรณ์ บุณยพุกกณะ - - ไทย
4 นางสาวจิตรลดา ดำรงสุกิจ - - ไทย
5 นายวงศ์อัคคินท์ แสงสุวรรณ - - ไทย
รายชื่อเจ้าหน้าที่ประจำ จำนวน 19 คน
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล อายุใบอนุญาต สถานภาพใบอนุญาต สัญชาติ
1 นางสาวจารุณี รังสินธุ์ - - ไทย
2 นายจักรพงษ์ เกเย็น - -
3 นายปิยะพงค์ มั่นกลั่น - - 0
4 นายพงศกร ไชยชาย - - ไทย
5 นายศีลวัต ศรีสวัสดิ์ - -
6 นายนิพัทธ์ ส้มกลีบ - -
7 นายธนพล ดีปัญญา - -
8 นายพลสัณห์ เชิญขวัญศรี - -
9 นางสาววีณิฐฐา วรเกียรติธนากร - -
10 นางสาวนราจันทร์ พิมพ์สุคะ - -
11 นางสาวหนึ่งฤทัย คุ้มเสาร์ - -
12 นายเฉลิมชัย นาคขวัญ - -
13 นายศุภฤทธิ์ แสงช้าง - - ไทย
14 นางสาวกุลกัลยา ลุลิตานนท์ - - ไทย
15 นายจงรักษ์ ราชสมบัติ - - ไทย
16 นางสาวตวงสรวง สกุลกลจักร - -
17 นายอภิชัย ฮ้อเจริญทรัพย์ - -
18 นายอริย หงษ์โภคาพันธ์ - - ไทย
19 นางสาวภณิตา พงษ์เดช - - ไทย
จำนวนรายงานที่เป็นผู้จัดทำทั้งหมด 23 รายงาน
รายละเอียด เลขที่รายงาน ชื่อโครงการ ประเภทโครงการ สถานะการพิจารณา รายละเอียด
รายละเอียด 256506-66 โครงการทางหลวงพิเศษส่วนต่อขยายทางยกระดับอุตราภิมุข ช่วงรังสิต - บางปะอิน โครงสร้างพื้นฐานทางบกและอากาศ ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 256506-63 โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4 สายสามแยกปลาลัง-อ.เหนือคลอง โครงสร้างพื้นฐานทางบกและอากาศ ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 256506-57 โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติ พลังงาน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 256504-111 โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2) อุตสาหกรรมและระบบสาธารณูปโภคที่สนับสนุน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 256504-97 โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม อาร์ อี เอ็น โคราช เอนเนอร์ยี่ พลังงาน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 256504-25 รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการขยายปรับปรุงโรงงานผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อน (ครั้งที่ 1) อุตสาหกรรมและระบบสาธารณูปโภคที่สนับสนุน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 256504-19 โครงการ ท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้า เอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) พลังงาน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 15349 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง (ครั้งที่ 4) ของบริษัท กัลฟ์ พีดี จำกัด พลังงาน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 15339 โครงการโรงไฟฟ้าแม่เมาะทดแทน เครื่องที่ 8 - 9 ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พลังงาน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 15273 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อน (ครั้งที่ 2) ของบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) พลังงาน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 15071 โครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสติก (Polyester Chips) (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท โพลีเพล็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) อุตสาหกรรมปิโตรเลียม ปิโตรเคมี และเคมี ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 14949 โครงการโรงไฟฟ้าบูรพาพาวเวอร์ พลังงาน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 14946 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง (ครั้งที่ 3) พลังงาน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 14911 โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมราช โคเจนเนอเรชั่น (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท ราช โคเจนเนอเรชั่น จำกัด พลังงาน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 14899 รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าและน้ำเย็นสำหรับท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ครั้งที่ 2) พลังงาน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 14812 รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการวางแนวท่อส่งก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงในเขตประกอบอุตสาหกรรมไออาร์พีซี (ครั้งที่ 2) ของบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) พลังงาน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 14434 โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ส่วนขยาย ช่วงสถานีศรีรัช - เมืองทองธานี โครงสร้างพื้นฐานทางบกและอากาศ ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 14336 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการเขตประกอบการอุตสาหกรรมนวนคร (นครราชสีมา) (ส่วนขยายครั้งที่ 1) (ครั้งที่ 2) อุตสาหกรรมและระบบสาธารณูปโภคที่สนับสนุน เผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
รายละเอียด 14291 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงไฟฟ้ากัลฟ์ จะนะ กรีน (ครั้งที่ ๑) พลังงาน เผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
รายละเอียด 13833 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าปลวกแดง ครั้งที่ 1 พลังงาน เผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด


Loading...