Smart EIA Logo
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โดย สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลผู้จัดทำรายงาน
ชื่อนิติบุคคล :
บริษัท ทีแอลที คอนซัลแตนส์ จำกัด
สถานะของใบอนุญาต :
อนุญาต
เลขที่ใบอนุญาต :
27/2565
เริ่มวันที่ :
24/10/2565
หมดอายุวันที่ :
23/10/2568
ที่อยู่ :
เลขที่ 152 ซอย - ถนน นวลจันทร์ แขวง นวลจันทร์ เขต บึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230
โทรศัพท์ :
02-509-9000 ต่อ 2305
โทรสาร :
02-509-9097
อีเมล :
envagr@team.co.th
เว็บไซต์ :
-
รายชื่อบุคคลธรรมดา ที่เป็นกรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการ หรือดำรงตำแหน่งอื่นใดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน จำนวน 0 คน
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล อายุใบอนุญาต สถานภาพใบอนุญาต
ไม่มีรายการ
รายชื่อบุคคลธรรมดา จำนวน 4 คน
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล อายุใบอนุญาต สถานภาพใบอนุญาต
1 เปรมวณี ปรีดาพันธุ์3 ปี อนุญาต
2 เบญจภรณ์ บุณยพุกกณะ3 ปี อนุญาต
3 จิตรลดา ดำรงสุกิจ3 ปี อนุญาต
4 วงศ์อัคคินท์ แสงสุวรรณ3 ปี อนุญาต
รายชื่อเจ้าหน้าที่ประจำ จำนวน 18 คน
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล อายุใบอนุญาต สถานะของใบอนุญาต
1 จารุณี รังสินธุ์ - ไม่มีใบอนุญาต
2 จักรพงษ์ เกเย็น - ไม่มีใบอนุญาต
3 ปิยะพงค์ มั่นกลั่น - ไม่มีใบอนุญาต
4 พงศกร ไชยชาย - ไม่มีใบอนุญาต
5 ศีลวัต ศรีสวัสดิ์ - ไม่มีใบอนุญาต
6 นิพัทธ์ ส้มกลีบ - ไม่มีใบอนุญาต
7 พลสัณห์ เชิญขวัญศรี - ไม่มีใบอนุญาต
8 วีณิฐฐา วรเกียรติธนากร - ไม่มีใบอนุญาต
9 นราจันทร์ พิมพ์สุคะ - ไม่มีใบอนุญาต
10 หนึ่งฤทัย คุ้มเสาร์ - ไม่มีใบอนุญาต
11 ศุภฤทธิ์ แสงช้าง - ไม่มีใบอนุญาต
12 กุลกัลยา ลุลิตานนท์ - ไม่มีใบอนุญาต
13 จงรักษ์ ราชสมบัติ - ไม่มีใบอนุญาต
14 อริย หงษ์โภคาพันธ์ - ไม่มีใบอนุญาต
15 วิรดา เมืองเงิน - ไม่มีใบอนุญาต
16 ชญาพร พืชฟู - ไม่มีใบอนุญาต
17 สิริณัฎฐ์ แสนใหม่ - ไม่มีใบอนุญาต
18 อาณัติ พรหมประสิทธิ์ - ไม่มีใบอนุญาต
จำนวนรายงานที่เป็นผู้จัดทำทั้งหมด 55 รายงาน
รายละเอียด เลขที่รายงาน ชื่อโครงการ ประเภทโครงการ สถานะการพิจารณา รายละเอียด
รายละเอียด 256705-36 โครงการผลิตเหล็กแผ่นเคลือบสังกะสีและชุบสี อุตสาหกรรมและระบบสาธารณูปโภคที่สนับสนุน รับรายงานฉบับหลักเข้าระบบ รายละเอียด
รายละเอียด 256705-26 ท่าเทียบเรือลัคกี้ โครงสร้างพื้นฐานทางน้ำ สผ.รับรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 256705-19 โครงการโรงไฟฟ้าคันไซ พลังงาน สผ.รับรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 256611-53 โครงการท่าเทียบเรือสุวรรณเกลียวทอง ของ บริษัท ทรัพย์เกษตรสยาม จำกัด โครงสร้างพื้นฐานทางน้ำ อยู่ระหว่างเสนอ คชก รายละเอียด
รายละเอียด 256611-28 โครงการท่าเทียบเรือสหวิริยาเพลทมิล โครงสร้างพื้นฐานทางน้ำ ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 256610-41 โครงการปรับปรุงทางแยกระดับพื้นจุดตัดทางหลวงหมายเลข 214 กับทางหลวงหมายเลข 2378 (แยกศรีจอมพระ) โครงสร้างพื้นฐานทางบกและอากาศ สผ. รับรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 256504-111 โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2) อุตสาหกรรมและระบบสาธารณูปโภคที่สนับสนุน คชก. รับทราบการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียด รายละเอียด
รายละเอียด 256610-22 รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2) (ครั้งที่ 1) อุตสาหกรรมและระบบสาธารณูปโภคที่สนับสนุน ยื่นขอถอนรายงาน เข้าระบบ รายละเอียด
รายละเอียด 256609-26 โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2) อุตสาหกรรมและระบบสาธารณูปโภคที่สนับสนุน จำหน่ายเรื่องออกจากระบบ รายละเอียด
รายละเอียด 256609-5 โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าบูรพาพาวเวอร์ พลังงาน อยู่ระหว่างเสนอ คชก. รายละเอียด
รายละเอียด 256609-2 โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าทางคู่ ช่วงชุมพร - สุราษฎร์ธานี โครงสร้างพื้นฐานทางบกและอากาศ ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 3683 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงชีวมวลในโรงงานน้ำตาล (ส่วนขยาย) ครั้งที่ 2 บริษัท เอราวัณ เพาเวอร์ จำกัด พลังงาน เห็นชอบและเผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
รายละเอียด 3683 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงชีวมวลในโรงงานน้ำตาล (ส่วนขยาย) (ครั้งที่ 2) บริษัท เอราวัณ เพาเวอร์ จำกัด พลังงาน ยื่นขอถอนรายงาน เข้าระบบ รายละเอียด
รายละเอียด 256504-97 โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม อาร์ อี เอ็น โคราช เอนเนอร์ยี่ พลังงาน เห็นชอบและเผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
รายละเอียด 256504-19 โครงการ ท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้า เอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) พลังงาน เห็นชอบและเผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
รายละเอียด 256604-65 โครงการท่าเทียบเรือ พี. อาร์ อินเตอร์เทรด โครงสร้างพื้นฐานทางน้ำ ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 256604-57 โครงการท่าเทียบเรือบางปะกง โครงสร้างพื้นฐานทางน้ำ เห็นชอบและเผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
รายละเอียด 256603-66 โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน ในแบบ SPP Hybrid ขนาด 20 เมกะวัตต์ (ปะทิว-ชุมพร) ของบริษัท ไทยโก้ เทคโนโลยี จำกัด พลังงาน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 256602-93 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงหลอมอะลูมิเนียม (ครั้งที่ 4) บริษัท เรียวบิ ได คาสติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด อุตสาหกรรมและระบบสาธารณูปโภคที่สนับสนุน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 256602-43 รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการผลิตไฟฟ้าและไอน้ำระบบโคเจนเนอเรชั่น จังหวัดปทุมธานี (ครั้งที่ 2) พลังงาน จำหน่ายเรื่องออกจากระบบ รายละเอียด


Loading...