Smart EIA Logo
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โดย สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายละเอียดรายงาน
เลขที่รายงาน :
256609-26
ชื่อโครงการ :
โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)
ชื่อโครงการเดิม(ถ้ามี) :
-
ประเภทรายงาน :
EIA
เหตุผลในการขอเสนอรายงาน :
เป็นโครงการที่จัดทำรายงานตามเงื่อนไขในมาตรการเรื่องทั่วไปที่ระบุไว้ในหนังสือที่ ทส 1010.3/85.1 ลงวันที่ 4 มกราคม 2565
เลขที่หนังสือเห็นชอบ :
-
วันที่แจ้งเห็นชอบ :
-
ประเภทโครงการ :
อุตสาหกรรมและระบบสาธารณูปโภคที่สนับสนุน
ประเภทโครงการรอง :
นิคมอุตสาหกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรม หรือ โครงการที่มีลักษณะเช่นเดียวกับนิคมอุตสาหกรรมหรือโครงการจัดสรรที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรม
ที่ตั้งโครงการ :
นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2) ซอย- ถนน- ตำบลบางนาง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160
ตำบลบ้านเก่า อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี
ตำบลเกาะลอย อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี
ตำบลบางผึ้ง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
ตำบลท่าข้าม อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
นิติบุคคลผู้ทำรายงาน :
เจ้าของโครงการเดิม (ถ้ามี) :
-
สถานภาพของโครงการ :
เริ่มก่อสร้างโครงการแล้ว,เปิดดำเนินการโครงการแล้ว
เลขที่ใบอนุญาต/คำขอ :
-
หน่วยงานอนุญาต :
-
หมายเหตุ :
-


Loading...