Smart EIA Logo
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โดย สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลผู้จัดทำรายงาน
ชื่อนิติบุคคล :
บริษัท ธารา ไลน์ จำกัด
สถานะของใบอนุญาต :
อนุญาต
เลขที่ใบอนุญาต :
26/2563
เริ่มวันที่ :
27/09/2563
หมดอายุวันที่ :
26/09/2566
ที่อยู่ :
เลขที่ 113 ซอย รัตนาธิเบศร์ 24 ถนน - ตำบล บางกระสอ อำเภอ เมืองนนทบุรี จังหวัด นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ :
020177281
โทรสาร :
020177282
อีเมล :
tharaline19@gmail.com
เว็บไซต์ :
-
รายชื่อกรรมการบริษัท จำนวน 0 คน
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล อายุใบอนุญาต สถานภาพใบอนุญาต
ไม่มีรายการ
รายชื่อบุคคลธรรมดา จำนวน 1 คน
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล อายุใบอนุญาต สถานภาพใบอนุญาต
1 เบญจพล อินทรศรี3 ปี อนุญาต
รายชื่อเจ้าหน้าที่ประจำ จำนวน 4 คน
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล อายุใบอนุญาต สถานะของใบอนุญาต
1 อุราสี ทองยัง - ไม่มีใบอนุญาต
2 ศิตวิทย์ บุณยรัตพันธุ์ - ไม่มีใบอนุญาต
3 วิลาวัณย์ เซี่ยงว่อง - ไม่มีใบอนุญาต
4 ตรีนุช อุดมศรี - ไม่มีใบอนุญาต
จำนวนรายงานที่เป็นผู้จัดทำทั้งหมด 5 รายงาน
รายละเอียด เลขที่รายงาน ชื่อโครงการ ประเภทโครงการ สถานะการพิจารณา รายละเอียด
รายละเอียด 256605-52 โครงการสำรวจและออกแบบสะพานข้ามแม่น้ำแม่กลองบนทางหลวงหมายเลข 4 (สะพานสิริลักขณ์) โครงสร้างพื้นฐานทางบกและอากาศ ให้แก้ไขเพิ่มเติมรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 256605-34 โครงการสำรวจและออกแบบสะพานข้ามแม่น้ำแม่กลองบนทางหลวงหมายเลข 4 (สะพานสิริลักขณ์) โครงสร้างพื้นฐานทางบกและอากาศ สพ. รับทราบการขอถอนรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 256509-82 รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการขยายพัฒนาท่าอากาศยานแพร่ ตำบลนาจักร อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ โครงสร้างพื้นฐานทางบกและอากาศ ให้แก้ไขเพิ่มเติมรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 256508-65 โครงการสะพานลอยข้ามทางรถไฟบริเวณทางหลวงหมายเลข 4081 แยกทางหลวงหมายเลข 4 (ท่านางพรหม)-จงเก ที่ กม. 7+168 จ.พัทลุง โครงสร้างพื้นฐานทางบกและอากาศ ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 14699 โครงการทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ) กับถนนเทศบาลหรือถนนช้างเผือก (แยกประโดก) จังหวัดนครราชสีมา โครงสร้างพื้นฐานทางบกและอากาศ ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด


Loading...