Smart EIA Logo
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โดย สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลผู้จัดทำรายงาน
ชื่อนิติบุคคล :
บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
สถานะของใบอนุญาต :
อนุญาต
เลขที่ใบอนุญาต :
20/2565
เริ่มวันที่ :
03/09/2565
หมดอายุวันที่ :
02/09/2567
ที่อยู่ :
เลขที่ 289/115 ซอย - ถนน ถนนโฉลกรัฐ ตำบล มะขามเตี้ย อำเภอ เมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัด สุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์ :
077-961-924
โทรสาร :
077-961-924
อีเมล :
greenenviengineering@gmail.com
เว็บไซต์ :
รายชื่อบุคคลธรรมดา ที่เป็นกรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการ หรือดำรงตำแหน่งอื่นใดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน จำนวน 0 คน
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล อายุใบอนุญาต สถานภาพใบอนุญาต
ไม่มีรายการ
รายชื่อบุคคลธรรมดา จำนวน 2 คน
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล อายุใบอนุญาต สถานภาพใบอนุญาต
1 ศิวดล แสงอรุณ2 ปี อนุญาต
2 วรรณพร ผลผลา2 ปี อนุญาต
รายชื่อเจ้าหน้าที่ประจำ จำนวน 6 คน
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล อายุใบอนุญาต สถานะของใบอนุญาต
1 อังคณา ประดับมุขศิริ - ไม่มีใบอนุญาต
2 ปรียาภรณ์ ตามี - ไม่มีใบอนุญาต
3 อัจริยา แช่มไล่ - ไม่มีใบอนุญาต
4 ชุติมา ถนอมมิตร - ไม่มีใบอนุญาต
5 ธนวรรณ จงไกรจักร์ - ไม่มีใบอนุญาต
6 จินดาพร เพ็ชร์เสน - ไม่มีใบอนุญาต
จำนวนรายงานที่เป็นผู้จัดทำทั้งหมด 12 รายงาน
รายละเอียด เลขที่รายงาน ชื่อโครงการ ประเภทโครงการ สถานะการพิจารณา รายละเอียด
รายละเอียด 256704-28 THE BOON อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน รับรายงานฉบับหลักเข้าระบบ รายละเอียด
รายละเอียด 256612-43 โครงการ Lan Thong Village (ดัดแปลงและส่วนขยาย) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน อยู่ระหว่างเสนอ คชก. (จังหวัด) รายละเอียด
รายละเอียด 256612-28 KPN อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ยื่นขอถอนรายงาน เข้าระบบ รายละเอียด
รายละเอียด 256612-26 โครงการ Saree Samui (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ยื่นขอถอนรายงาน เข้าระบบ รายละเอียด
รายละเอียด 256612-12 Kamalaya Staff House (ส่วนขยาย) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน อยู่ระหว่างเสนอ คชก. (จังหวัด) รายละเอียด
รายละเอียด 256610-61 โครงการก่อสร้างที่พักอาศัยพร้อมส่วนประกอบของตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดกระบี่ อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน รับรายงานฉบับสมบูรณ์เข้าระบบ รายละเอียด
รายละเอียด 256609-23 Lahn Pao Sue อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ยื่นขอถอนรายงาน เข้าระบบ รายละเอียด
รายละเอียด 256512-67 โครงการ TUNYA SAMUI MIND CARE INSTITUTE (เปลี่ยนการใช้อาคารและส่วนขยาย) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน รับรายงานฉบับแก้ไข/เพิ่มเติม (ตามมติ คชก.) เข้าระบบ รายละเอียด
รายละเอียด 256512-31 โครงการ Plai Laem Condominium อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ยื่นขอถอนรายงาน เข้าระบบ รายละเอียด
รายละเอียด 256512-30 Citrus Grande Hotel Chaweng (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน อยู่ระหว่างเสนอ คชก. รายละเอียด
รายละเอียด 256511-63 โครงการ THE TERRAZA SAMUI (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน เห็นชอบและเผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
รายละเอียด 256511-57 ละไมบุรี (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน รับรายงานฉบับแก้ไข/เพิ่มเติม (ตามมติ คชก.) เข้าระบบ รายละเอียด


Loading...