Smart EIA Logo
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โดย สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
เลขที่รายงาน :
12809
ชื่อโครงการ :
โครงการเจาะหลุมสำรวจและผลิตปิโตรเลียม แหล่งวังไผ่สูง แปลง L22/43 จังหวัดสุโขทัย
ชื่อโครงการเดิม(ถ้ามี) :
-
ประเภทรายงาน :
EIA
เหตุผลในการขอเสนอรายงาน :
เข้าข่ายตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ว่าด้วยการกำหนดโครงการ กิจการหรือการดำเนินการ ซึ่งต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ออกตามมาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติ ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ 2561
เลขที่หนังสือเห็นชอบ :
วันที่แจ้งเห็นชอบ :
27/12/2553
ประเภทโครงการ :
พัฒนาปิโตรเลียม
ประเภทโครงการรอง :
การสํารวจปิโตรเลียมโดยวิธีการเจาะสํารวจ, การผลิตปิโตรเลียม
ที่ตั้งโครงการ :
จังหวัดสุโขทัย
เจ้าของโครงการเดิม (ถ้ามี) :
-
สถานภาพของโครงการ :
ได้รับอนุมัติ/อนุญาตเปิดดำเนินการ และเปิดดำเนินการโครงการแล้ว
เลขที่ใบอนุญาต/คำขอ :
-
หน่วยงานอนุญาต :
-
หมายเหตุ :

ลำดับ ชื่อโครงการ เลขที่รายงาน วันที่แจ้งเห็นชอบ
1 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียด โครงการเจาะหลุมสำรวจและผลิตปิโตรเลียม แหล่งวังไผ่สูง แปลง L22/43 จังหวัดสุโขทัย 256601-87 05/08/2565
2 โครงการผลิตปิโตรเลียมแหล่งวังไผ่สูง แปลง L22/43 จังหวัดสุโขทัย 12347 17/07/2561
3 โครงการผลิตปิโตรเลียมแหล่งวังไผ่สูงและวังปลาดุก แปลง L22/43 จังหวัดพิษณุโลกและสุโขทัย 10332 22/07/2559
4 โครงการผลิตปิโตรเลียมแหล่งโคกขาม แปลง L22/43 จังหวัดพิษณุโลก 10020 12/04/2559
5 โครงการผลิตปิโตรเลียมแหล่งวังไผ่สูง แปลง L22/43 จังหวัดสุโขทัยและพิษณุโลก 9755 22/01/2559
6 โครงการผลิตปิโตรเลียมแหล่งท่านางงาม แปลง L22/43 อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก 9018 23/09/2558
7 โครงการผลิตปิโตรเลียม แหล่งดงยางและแหล่งลานตาบัว แปลง L22/43 จังหวัดพิจิตร กำแพงเพชร และพิษณุโลก 9293 28/11/2557
8 โครงการผลิตปิโตรเลียมแหล่งวังไผ่สูงและแหล่งบางแก้ว แปลง L22/43 จังหวัดพิษณุโลกและสุโขทัย 9280 27/10/2557


Loading...