Smart EIA Logo
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โดย สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
เลขที่รายงาน :
11996
ชื่อโครงการ :
โครงการผลิตปิโตรเลียม แหล่งหนองผักชี แหล่งหัวไม้ซุง แหล่งบ้านดอนสนวน และแหล่งบ้านดอนตะไล แปลง L53/43 และ L54/43 จังหวัดสุพรรณบุรี
ชื่อโครงการเดิม(ถ้ามี) :
-
ประเภทรายงาน :
EIA
เหตุผลในการขอเสนอรายงาน :
เข้าข่ายตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ว่าด้วยการกำหนดโครงการ กิจการหรือการดำเนินการ ซึ่งต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ออกตามมาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติ ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ 2561
เลขที่หนังสือเห็นชอบ :
วันที่แจ้งเห็นชอบ :
02/04/2556
ประเภทโครงการ :
พัฒนาปิโตรเลียม
ประเภทโครงการรอง :
การผลิตปิโตรเลียม
ที่ตั้งโครงการ :
จังหวัดสุพรรณบุรี
นิติบุคคลผู้ทำรายงาน :
เจ้าของโครงการเดิม (ถ้ามี) :
-
สถานภาพของโครงการ :
ได้รับอนุมัติ/อนุญาตเปิดดำเนินการ และเปิดดำเนินการโครงการแล้ว
เลขที่ใบอนุญาต/คำขอ :
-
หน่วยงานอนุญาต :
-
หมายเหตุ :

ลำดับ ชื่อโครงการ เลขที่รายงาน วันที่แจ้งเห็นชอบ
1 โครงการผลิตปิโตรเลียมแหล่งหนองผักชี และแหล่งหนองผักชีส่วนขยาย แปลง L54/43 จังหวัดสุพรรณบุรี 11809 15/02/2561
2 โครงการผลิตปิโตรเลียมแหล่งหัวไม้ซุง และแหล่งหนองระฆัง แปลง L54/43 จังหวัดสุพรรณบุรี 10505 17/10/2559
3 โครงการผลิตปิโตรเลียมแหล่งบ้านดอนตะไลส่วนขยาย แปลง L53/43 จังหวัดสุพรรณบุรี 10327 11/07/2559
4 โครงการผลิตปิโตรเลียมแหล่งบึงกระเทียม แหล่งบ้านดอนตะไล และแหล่งไผ่ขวาง แปลง L53/43 และแปลง L54/43 จังหวัดสุพรรณบุรี 9697 08/01/2558
5 โครงการผลิตปิโตรเลียม แหล่งหนองผักชี และแหล่งหัวไม้ซุง แปลง L54/43 จังหวัดสุพรรณบุรี 9292 26/11/2557
6 โครงการเจาะสำรวจและผลิตปิโตรเลียมแปลงสำรวจบนบกหมายเลข L53/43 และ L54/43 จังหวัดสุพรรณบุรี 3125 20/09/2550
7 โครงการสำรวจปิโตรเลียมบนฝั่งโดยวิธีวัดความไหวสะเทือนแบบ 3 มิติ แปลงสัมปทาน L53/43 และ L54/43 จังหวัดสุพรรณบุรี 2461 03/03/2548


Loading...