Smart EIA Logo
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โดย สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายละเอียดรายงาน
เลขที่รายงาน :
256704-27
ชื่อโครงการ :
โครงการ อาคารชุดอัครา คอลเลคชัน ลายัน บูติค พูล วิลลาส์ (Akra Collection Layan Boutique Pool Villas) เฟส 2.2 (ส่วนขยาย)
ชื่อโครงการเดิม(ถ้ามี) :
-
ประเภทรายงาน :
IEE
เหตุผลในการขอเสนอรายงาน :
เข้าข่ายตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ว่าด้วยการกำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ออกตามมาตรา 45 แห่งพระราชบัญญัติ ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ 2535
เลขที่หนังสือเห็นชอบ :
-
วันที่แจ้งเห็นชอบ :
-
ประเภทโครงการ :
อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ประเภทโครงการรอง :
อาคารชุดตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด
ที่ตั้งโครงการ :
ซอยซอยลายัน 9 ถนน- ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110
นิติบุคคลผู้ทำรายงาน :
เจ้าของโครงการ :
เจ้าของโครงการเดิม (ถ้ามี) :
-
สถานภาพของโครงการ :
ปัจจุบันมีการก่อสร้างอาคาร ชนิด ค.ส.ล. 2 ชั้น จำนวน 8 หลัง เพื่อใช้เป็นอาคารชุดเพื่อการค้า มีพื้นที่อาคารรวม 1,432.00 ตารางเมตร ตามใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร (แบบ อ.1) เลขที่ 190/2566 ออกให้เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2566 จากองค์การบริหารส่วนตำบล เชิงทะเล ซึ่งอาคารดังกล่าวไม่ได้อยู่ในประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการที่ต้องจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณพื้นที่จังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2560 ปัจจุบันโครงการมีการหยุดดำเนินการก่อสร้าง และโครงการจะไม่ดำเนินการใดๆ ที่ขัดกับแนวทางการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม เบื้องต้น (IEE)
เลขที่ใบอนุญาต/คำขอ :
-
หน่วยงานอนุญาต :
-
หมายเหตุ :
-


Loading...