Smart EIA Logo
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โดย สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายละเอียดรายงาน
เลขที่รายงาน :
256612-60
ชื่อโครงการ :
โครงการโรงงานผลิตเอทานอล (ส่วนขยาย) และระบบสนับสนุนการผลิต (ผลิตไอน้ำและไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ)
ชื่อโครงการเดิม(ถ้ามี) :
-
ประเภทรายงาน :
EIA
เหตุผลในการขอเสนอรายงาน :
เข้าข่ายตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ว่าด้วยการกำหนดโครงการ กิจการหรือการดำเนินการ ซึ่งต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ออกตามมาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติ ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ 2561
เลขที่หนังสือเห็นชอบ :
-
วันที่แจ้งเห็นชอบ :
-
ประเภทโครงการ :
อุตสาหกรรมและระบบสาธารณูปโภคที่สนับสนุน
ประเภทโครงการรอง :
อุตสาหกรรมผลิตสุราแอลกอฮอล์
ที่ตั้งโครงการ :
999 ซอย- ถนน- ตำบลหนองใหญ่ อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี 20190
เจ้าของโครงการเดิม (ถ้ามี) :
-
สถานภาพของโครงการ :
เปิดดำเนินการโครงการแล้ว,ดำเนินการก่อสร้างหม้อไอน้ำ ขนาด 15 ตัน/ชั่วโมง จำนวน 2 ชุด เครื่องยนต์ผลิตไฟฟ้า ขนาด 1.5 เมกะวัตต์ จำนวน 3 ชุด ฐานหน่วยผลิตไอน้ำ (HRSG) เรียบร้อยแล้ว
เลขที่ใบอนุญาต/คำขอ :
-
หน่วยงานอนุญาต :
-
หมายเหตุ :
-


Loading...