Smart EIA Logo
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โดย สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายละเอียดรายงาน
เลขที่รายงาน :
256605-41
ชื่อโครงการ :
โครงการ โรงแรม ดินสอ รีสอร์ท (ดัดแปลงเปลี่ยนการใช้อาคาร และส่วนขยาย) ของบริษัท ดินสอรีสอร์ท จำกัด
ชื่อโครงการเดิม(ถ้ามี) :
-
ประเภทรายงาน :
IEE
เหตุผลในการขอเสนอรายงาน :
เข้าข่ายตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ว่าด้วยการกำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ออกตามมาตรา 45 แห่งพระราชบัญญัติ ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ 2535
เลขที่หนังสือเห็นชอบ :
วันที่แจ้งเห็นชอบ :
15/06/2561
ประเภทโครงการ :
อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ประเภทโครงการรอง :
โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม
ที่ตั้งโครงการ :
ถนนนาใน ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150
เจ้าของโครงการ :
-
เจ้าของโครงการเดิม (ถ้ามี) :
-
สถานภาพของโครงการ :
-
เลขที่ใบอนุญาต/คำขอ :
-
หน่วยงานอนุญาต :
-
หมายเหตุ :

ลำดับ ชื่อโครงการ เลขที่รายงาน วันที่แจ้งเห็นขอบ
1 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียด โครงการ โรงแรม ดินสอ รีสอร์ท ของบริษัท ดินสอรีสอร์ท จำกัด 256605-44 09/11/2565
2 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียด โครงการ โรงแรม ดินสอ รีสอร์ท ของบริษัท ดินสอรีสอร์ท จำกัด 256605-43 09/11/2565
3 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียด โครงการ โรงแรม ดินสอ รีสอร์ท ของบริษัท ดินสอรีสอร์ท จำกัด 256605-42 09/11/2565
4 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียด โครงการ โรงแรม ดินสอ รีสอร์ท ของบริษัท ดินสอรีสอร์ท จำกัด 256605-39 09/11/2565
5 โครงการโรงแรม ดินสอ รีสอร์ท (ดัดแปลง และส่วนขยาย) 13102 06/03/2562
6 โครงการ โรงแรม ดินสอ รีสอร์ท (ดัดแปลงเปลี่ยนการใช้อาคาร และส่วนขยาย) ของบริษัท ดินสอรีสอร์ท จำกัด 256605-40 15/06/2561
7 โครงการ โรงแรม ดินสอ รีสอร์ท (ดัดแปลงเปลี่ยนการใช้อาคาร และส่วนขยาย) ของบริษัท ดินสอรีสอร์ท จำกัด 12250 15/06/2561


Loading...