Smart EIA Logo
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โดย สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
เลขที่รายงาน :
256604-30
ชื่อโครงการ :
การเปลี่ยนแปลงรายละเอียด โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง (ส่วนขยาย) ระยะที่ 5 (ครั้งที่ 5)
ชื่อโครงการเดิม(ถ้ามี) :
-
ประเภทรายงาน :
EIA
เหตุผลในการขอเสนอรายงาน :
เข้าข่ายตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ว่าด้วยการกำหนดโครงการ กิจการหรือการดำเนินการ ซึ่งต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ออกตามมาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติ ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ 2561
เลขที่หนังสือเห็นชอบ :
วันที่แจ้งเห็นชอบ :
26/12/2565
ประเภทโครงการ :
อุตสาหกรรมและระบบสาธารณูปโภคที่สนับสนุน
ประเภทโครงการรอง :
นิคมอุตสาหกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรม หรือ โครงการที่มีลักษณะเช่นเดียวกับนิคมอุตสาหกรรมหรือโครงการจัดสรรที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรม
ที่ตั้งโครงการ :
อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง
อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง
อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
เจ้าของโครงการเดิม (ถ้ามี) :
-
สถานภาพของโครงการ :
ได้รับอนุมัติ/อนุญาตเปิดดำเนินการ และเปิดดำเนินการโครงการแล้ว
เลขที่ใบอนุญาต/คำขอ :
-
หน่วยงานอนุญาต :
-
หมายเหตุ :

ลำดับ ชื่อโครงการ เลขที่รายงาน วันที่แจ้งเห็นชอบ
1 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียด โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง (ส่วนขยาย) ระยะที่ 5 (ครั้งที่ 4) 15413 CH4 10/08/2564
2 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ (ส่วนขยาย) ระยะที่ 5 (ครั้งที่ 2) 9738 03/09/2558
3 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ (ส่วนขยาย) ระยะที่ 5 (ครั้งที่ 1) 7023 21/08/2556
4 โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ (ส่วนขยาย) ระยะที่ 5 4483 28/12/2552
5 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียด โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ 2977 19/03/2550
6 โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ (ส่วนขยาย) ระยะที่ 4 10072 23/06/2548
7 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการนิคมอุตสหกรรมอมตะซิตี้ (ระยอง) เรื่อง เปลี่ยนแปลงผังแม่บทนิคมอุตสหกรรมอมตะซิตี้ (ระยอง) 2071 26/02/2547
8 โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ (ระยอง) ส่วนขยาย 1398 27/09/2542


Loading...