Smart EIA Logo
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โดย สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายละเอียดรายงาน
เลขที่รายงาน :
256603-16
ชื่อโครงการ :
การเปลี่ยนแปลงรายละเอียด โครงการโรงผลิตสารโอเลฟินส์ (ครั้งที่ 10) ของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
ชื่อโครงการเดิม(ถ้ามี) :
-
ประเภทรายงาน :
EIA
เหตุผลในการขอเสนอรายงาน :
เข้าข่ายตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ว่าด้วยการกำหนดโครงการ กิจการหรือการดำเนินการ ซึ่งต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ออกตามมาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติ ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ 2561
เลขที่หนังสือเห็นชอบ :
วันที่แจ้งเห็นชอบ :
26/12/2565
ประเภทโครงการ :
อุตสาหกรรมปิโตรเลียม ปิโตรเคมี และเคมี
ประเภทโครงการรอง :
อุตสาหกรรมปิโตรเคมีที่ มีกระบวนการผลิตทางเคมี
ที่ตั้งโครงการ :
นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150
นิติบุคคลผู้ทำรายงาน :
เจ้าของโครงการเดิม (ถ้ามี) :
-
สถานภาพของโครงการ :
-
เลขที่ใบอนุญาต/คำขอ :
-
หน่วยงานอนุญาต :
-
หมายเหตุ :

ลำดับ ชื่อโครงการ เลขที่รายงาน วันที่แจ้งเห็นขอบ
1 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียด โครงการโรงผลิตสารโอเลฟินส์ (ครั้งที่ 10) ของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) 14921 20/10/2563
2 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียด โครงการโรงผลิตสารโอเลฟินส์ (ครั้งที่ 9) ของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) 14489 25/03/2563
3 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียด โครงการโรงผลิตสารโอเลฟินส์ (ครั้งที่ 8) ของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) 14488 09/04/2562
4 โครงการโรงงานผลิตสารโอเลฟินส์ (ส่วนขยาย ครั้งที่ 3) ของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) 10811 19/05/2560
5 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียด โครงการโรงงานผลิตโอเลฟินส์ ครั้งที่ 6 ของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) 9216 12/09/2557
6 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียด โครงการโรงงานผลิตสารโอเลฟินส์ ครั้งที่ 5 ของ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) 5648 28/06/2555
7 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียด โครงการโรงผลิตสารโอเลฟินส์ ครั้งที่ 4 ของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) 6217 27/02/2555
8 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการโรงงานผลิตสารโอเลฟินส์ สาขาถนนไอ-หนึ่ง ของบริษัท ปตท.เคมีคอล จำกัด (มหาชน) 4581 09/12/2553
9 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ โรงงานผลิตสารโอเลฟินส์สาขาถนนไอ-หนึ่ง (ก่อสร้างหน่วยผลิตไฟฟ้าเพื่อเป็นระบบสาธารณูปโภคให้กับโรงงานสาขาถนนไอ-สี่) ของบริษัท ปตท.เคมีคอล จำกัด (มหาชน) 4524 02/07/2551
10 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการโรงงานผลิตสารโอเลฟินส์ สาขาถนนไอ-หนึ่ง (ปรับลดอัตราการระบายมลพิษทางอากาศของหน่วยผลิตไฟฟ้า) ของบริษัท ปตท.เคมีคอล จำกัด (มหาชน) 4135 22/04/2551
11 โครงการขยายกำลังการผลิตโรงโอเลฟินส์ ของบริษัท ปิโตรเคมีแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) 638 20/09/2538
12 โครงการขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานโอเลฟินส์ ของบริษัท ปิโตรเคมีแห่งชาติ จำกัด 231 28/08/2535


Loading...