Smart EIA Logo
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โดย สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายละเอียดรายงาน
เลขที่รายงาน :
256603-14
ชื่อโครงการ :
อาคารชุดแอลเอ คอนโดมิเนียม (LA Condominium) (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร)
ชื่อโครงการเดิม(ถ้ามี) :
-
ประเภทรายงาน :
IEE
เหตุผลในการขอเสนอรายงาน :
เข้าข่ายตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ว่าด้วยการกำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ออกตามมาตรา 45 แห่งพระราชบัญญัติ ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ 2535
เลขที่หนังสือเห็นชอบ :
-
วันที่แจ้งเห็นชอบ :
-
ประเภทโครงการ :
อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ประเภทโครงการรอง :
อาคารชุดตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด
ที่ตั้งโครงการ :
หมู่ที่ 7 ตำบลราไวย์ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83130
นิติบุคคลผู้ทำรายงาน :
เจ้าของโครงการเดิม (ถ้ามี) :
-
สถานภาพของโครงการ :
ปัจจุบันมีการก่อสร้างอาคาร ชนิด ค.ส.ล. 5 ชั้น จำนวน 1 หลัง ดาดฟ้า (6 ชั้น) เพื่อใช้เป็นอาคารพักอาศัยรวม มีพื้นที่ใช้สอยอาคาร 999.04 ตารางเมตร ตามใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร (แบบ อ.1) เลขที่ 073/2565 ออกให้เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 จากสำนักงานเทศบาลตำบลราไวย์ ซึ่งอาคารดังกล่าวไม่ได้อยู่ในประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการที่ต้องจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณพื้นที่จังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2560
เลขที่ใบอนุญาต/คำขอ :
-
หน่วยงานอนุญาต :
-
หมายเหตุ :
-


Loading...