Smart EIA Logo
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โดย สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายละเอียดรายงาน
เลขที่รายงาน :
256506-17
ชื่อโครงการ :
บาลีทายา รีสอร์ท (Balitaya Resort)
ชื่อโครงการเดิม(ถ้ามี) :
-
ประเภทรายงาน :
IEE
เหตุผลในการขอเสนอรายงาน :
เข้าข่ายตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ว่าด้วยการกำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ออกตามมาตรา 45 แห่งพระราชบัญญัติ ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ 2535
เลขที่หนังสือเห็นชอบ :
-
วันที่แจ้งเห็นชอบ :
-
ประเภทโครงการ :
อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ประเภทโครงการรอง :
-
ที่ตั้งโครงการ :
เลขที่ - ซอยนาเกลือ 12 ถนนพัทยา-นาเกลือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150
นิติบุคคลผู้ทำรายงาน :
เจ้าของโครงการเดิม (ถ้ามี) :
-
สถานภาพของโครงการ :
โครงการได้เปิดบริการห้องพักในลักษณะโรงแรม (ให้เช่าห้องพักรายวัน) ในช่วงปี 2558-2563 แต่โครงการได้ปิดให้บริการห้องพักตั้งแต่ปี 2563 และยังไม่มีการดำเนินการก่อสร้างแก้ไขโครงการ จากสภาพปัจจุบันจนกว่าจะได้รับอนุญาตตามกฎหมาย) (แนบภาพถ่ายเดือนมิถุนายน 2565)
หน่วยงานอนุญาต :
-
หมายเหตุ :
-


Loading...