Smart EIA Logo
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โดย สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายละเอียดรายงาน
เลขที่รายงาน :
256505-87
ชื่อโครงการ :
โรงแรมจันทร์มาลี (ดัดแปลง และเปลี่ยนการใช้อาคาร)
ชื่อโครงการเดิม(ถ้ามี) :
-
ประเภทรายงาน :
IEE
เหตุผลในการขอเสนอรายงาน :
เข้าข่ายตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ว่าด้วยการกำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ออกตามมาตรา 45 แห่งพระราชบัญญัติ ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ 2535
เลขที่หนังสือเห็นชอบ :
-
วันที่แจ้งเห็นชอบ :
-
ประเภทโครงการ :
อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ประเภทโครงการรอง :
-
ที่ตั้งโครงการ :
เลขที่ - ซอย1 ถนนสุรินทร์ ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000
นิติบุคคลผู้ทำรายงาน :
เจ้าของโครงการ :
เจ้าของโครงการเดิม (ถ้ามี) :
-
สถานภาพของโครงการ :
โครงการมีอาคาร ค.ส.ล. 7 ชั้น ที่มีอยู่เดิม จำนวน 1 อาคาร ตั้งอยู่ภายในโครงการ และยังไม่มีการก่อสร้าง ดัดแปลงอาคาร แต่อย่างใด แต่เดิมโครงการมีการเปิดดำเนินการเป็นอาคารอยู่อาศัยรวม ตามใบอนุญาต (แบบ อ.1) เลขที่ 98/2550 ทั้งนี้ปัจจุบันอาคารของโครงการยังคงปิดดำเนินการทั้งหมด
หน่วยงานอนุญาต :
-
หมายเหตุ :
-


Loading...