Smart EIA Logo
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โดย สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลเจ้าของโครงการ
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ประเภทกิจการ :
-
เลขทะเบียนนิติบุคคล :
0994000477881
วันที่จดทะเบียน :
-
สถานะนิติบุคคล :
-
ที่อยู่ :
เลขที่ 99 หมู่ 9 ซอย - ถนน - ตำบล ท่าโพธิ์ อำเภอ เมืองพิษณุโลก จังหวัด พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ :
055967944
โทรสาร :
055967927
อีเมล :
เว็บไซต์ :
จำนวนรายงานที่ได้รับความเห็นชอบ 1 รายงาน
รายละเอียด เลขที่รายงาน ชื่อโครงการ ประเภทโครงการ สถานภาพโครงการ รายละเอียด
รายละเอียด 4191 โครงการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร (ส่วนขยาย) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน เห็นชอบและเผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด


Loading...