Smart EIA Logo
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โดย สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลเจ้าของโครงการ
บริษัท โรงงานน้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด
ประเภทกิจการ :
บริษัทจำกัด
เลขทะเบียนนิติบุคคล :
0315546000217
วันที่จดทะเบียน :
12/09/2546
สถานะนิติบุคคล :
ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่อยู่ :
เลขที่ 237 ซอย - ถนน - ตำบล หินเหล็กไฟ อำเภอ คูเมือง จังหวัด บุรีรัมย์ 31190
โทรศัพท์ :
044-666-592
โทรสาร :
044-666-596
อีเมล :
เว็บไซต์ :
จำนวนรายงานที่ได้รับความเห็นชอบ 3 รายงาน
รายละเอียด เลขที่รายงาน ชื่อโครงการ ประเภทโครงการ สถานภาพโครงการ รายละเอียด
รายละเอียด 14482 โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลในโรงงานน้ำตาล (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) พลังงาน เห็นชอบและเผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
รายละเอียด 14483 โครงการโรงงานผลิตน้ำตาลทราย ของบริษัท โรงงานน้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์) อุตสาหกรรมและระบบสาธารณูปโภคที่สนับสนุน เห็นชอบและเผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
รายละเอียด 14482 โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลในโรงงานน้ำตาล บริษัท โรงงานน้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด พลังงาน เห็นชอบและเผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด


Loading...