Smart EIA Logo
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โดย สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลเจ้าของโครงการ
โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย
ประเภทกิจการ :
-
เลขทะเบียนนิติบุคคล :
0994000176201
วันที่จดทะเบียน :
-
สถานะนิติบุคคล :
-
ที่อยู่ :
เลขที่ 197 ถนน ราชวิถี แขวง ดุสิต เขต ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ :
026694526-9
โทรสาร :
026694482
อีเมล :
เว็บไซต์ :
-
จำนวนรายงานที่ได้รับความเห็นชอบ 0 รายงาน
รายละเอียด เลขที่รายงาน ชื่อโครงการ ประเภทโครงการ สถานภาพโครงการ รายละเอียด
 ไม่มีรายการ


Loading...