Smart EIA Logo
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โดย สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลเจ้าของโครงการ
บริษัท เอ็กซ์โพลซีฟส์คอนซัลเทชั่นแอนด์แอพพลิเคชั่น(ไทยแลนด์) จำกัด
ประเภทกิจการ :
บริษัทจำกัด
เลขทะเบียนนิติบุคคล :
0105530014959
วันที่จดทะเบียน :
27/03/2530
สถานะนิติบุคคล :
ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่อยู่ :
-
โทรศัพท์ :
-
โทรสาร :
-
อีเมล :
-
เว็บไซต์ :
-
จำนวนรายงานที่ได้รับความเห็นชอบ 1 รายงาน
รายละเอียด เลขที่รายงาน ชื่อโครงการ ประเภทโครงการ สถานภาพโครงการ รายละเอียด
รายละเอียด 256603-68 โครงการทำเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ของ บริษัท เอ็กซ์โพลซีฟส์คอนซัลเทชั่นแอนด์แอพพลิเคชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด คำขอประทานบัตรที่ 6/2557ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ตำบลแม่ทะ และหมู่ที่ 2 ตำบลหัวเสือ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง เหมืองแร่ เผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด


Loading...