Smart EIA Logo
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โดย สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลเจ้าของโครงการ
บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ จำกัด
ประเภทกิจการ :
บริษัทจำกัด
เลขทะเบียนนิติบุคคล :
0105555075251
วันที่จดทะเบียน :
24/05/2555
สถานะนิติบุคคล :
ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่อยู่ :
เลขที่ 88/8-9 ซอย - ถนน - ตำบล หนองป่าครั่ง อำเภอ เมืองเชียงใหม่ จังหวัด เชียงใหม่ 50000
โทรศัพท์ :
052-089888
โทรสาร :
052-089752
เว็บไซต์ :
จำนวนรายงานที่ได้รับความเห็นชอบ 1 รายงาน
รายละเอียด เลขที่รายงาน ชื่อโครงการ ประเภทโครงการ สถานภาพโครงการ รายละเอียด
รายละเอียด 9767 โครงการ โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ (ส่วนขยาย) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน เผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด


Loading...