Smart EIA Logo
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โดย สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลเจ้าของโครงการ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลานนา รีสอร์ท
ประเภทกิจการ :
-
เลขทะเบียนนิติบุคคล :
0573561001055
วันที่จดทะเบียน :
-
สถานะนิติบุคคล :
-
ที่อยู่ :
เลขที่ เลขที่ 953/5 ถนน ร่วมจิตต์ถวาย ตำบล เวียง อำเภอ เมืองเชียงราย จังหวัด เชียงราย 57000
โทรศัพท์ :
-
โทรสาร :
-
อีเมล :
-
เว็บไซต์ :
-
จำนวนรายงานที่ได้รับความเห็นชอบ 1 รายงาน
รายละเอียด เลขที่รายงาน ชื่อโครงการ ประเภทโครงการ สถานภาพโครงการ รายละเอียด
รายละเอียด 14519 โครงการ โรงแรม ลานนา รีสอร์ท (LANNA RESORT) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด


Loading...