Smart EIA Logo
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โดย สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลเจ้าของโครงการ
บริษัท ออริจิ้น ปลั๊ก แอนด์ เพลย์ อี22 สเตชั่น จำกัด
ประเภทกิจการ :
บริษัทจำกัด
เลขทะเบียนนิติบุคคล :
0115564024817
วันที่จดทะเบียน :
19/10/2564
สถานะนิติบุคคล :
ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่อยู่ :
เลขที่ 496 หมู่ 9 ตำบล สำโรงเหนือ อำเภอ เมืองสมุทรปราการ จังหวัด สมุทรปราการ 10270
โทรศัพท์ :
-
โทรสาร :
-
อีเมล :
เว็บไซต์ :
-
จำนวนรายงานที่ได้รับความเห็นชอบ 1 รายงาน
รายละเอียด เลขที่รายงาน ชื่อโครงการ ประเภทโครงการ สถานภาพโครงการ รายละเอียด
รายละเอียด 256510-4 โครงการ ORIGIN PLUG & PLAY E22 STATION (ออริจิ้น ปลั๊ก แอนด์ เพลย์ อี22 สเตชั่น) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน รับรายงานฉบับสมบูรณ์เข้าระบบ รายละเอียด


Loading...