Smart EIA Logo
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โดย สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลเจ้าของโครงการ
บริษัท วิวรรธน์การเกษตร จำกัด
ประเภทกิจการ :
บริษัทจำกัด
เลขทะเบียนนิติบุคคล :
0105533010130
วันที่จดทะเบียน :
25/01/2533
สถานะนิติบุคคล :
ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่อยู่ :
-
โทรศัพท์ :
-
โทรสาร :
-
อีเมล :
-
เว็บไซต์ :
-
จำนวนรายงานที่ได้รับความเห็นชอบ 2 รายงาน
รายละเอียด เลขที่รายงาน ชื่อโครงการ ประเภทโครงการ สถานภาพโครงการ รายละเอียด
รายละเอียด 256510-6 โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล ของบริษัท วิวรรธน์การเเกษตร จำกัด พลังงาน เห็นชอบและเผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
รายละเอียด 256509-85 โครงการโรงงานผลิตน้ำตาล ของบริษัท วิวรรธน์การเกษตร จำกัด อุตสาหกรรมและระบบสาธารณูปโภคที่สนับสนุน สผ. รับรายงาน รายละเอียด


Loading...