Smart EIA Logo
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โดย สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลเจ้าของโครงการ
บริษัท กัลฟ์ เอ็มทีพี แอลเอ็นจี เทอร์มินอล จำกัด
ประเภทกิจการ :
บริษัทจำกัด
เลขทะเบียนนิติบุคคล :
0105562170182
วันที่จดทะเบียน :
01/10/2562
สถานะนิติบุคคล :
ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่อยู่ :
-
โทรศัพท์ :
-
โทรสาร :
-
อีเมล :
-
เว็บไซต์ :
-
จำนวนรายงานที่ได้รับความเห็นชอบ 3 รายงาน
รายละเอียด เลขที่รายงาน ชื่อโครงการ ประเภทโครงการ สถานภาพโครงการ รายละเอียด
รายละเอียด 256509-64 โครงการท่าเทียบเรือขนถ่ายก๊าซธรรมชาติ โครงสร้างพื้นฐานทางน้ำ ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 256507-93 โครงการสถานีเก็บรักษาและแปรสภาพก๊าซธรรมชาติ อุตสาหกรรมปิโตรเลียม ปิโตรเคมี และเคมี ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 256506-57 โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติ บริษัท กัลฟ์ เอ็มทีพี แอลเอ็นจี เทอร์มินอล จำกัด พลังงาน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด


Loading...