Smart EIA Logo
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โดย สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลเจ้าของโครงการ
การประปาส่วนภูมิภาค
ประเภทกิจการ :
-
เลขทะเบียนนิติบุคคล :
0994000164904
วันที่จดทะเบียน :
-
สถานะนิติบุคคล :
-
ที่อยู่ :
เลขที่ 72 ซอย แจ้งวัฒนะ 1 ถนน แจ้งวัฒนะ แขวง ตลาดบางเขน เขต หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ :
025518398
โทรสาร :
-
อีเมล :
เว็บไซต์ :
จำนวนรายงานที่ได้รับความเห็นชอบ 0 รายงาน
เลขที่รายงาน ชื่อโครงการ ประเภทโครงการ สถานภาพโครงการ
 ไม่มีรายการ


Loading...