Smart EIA Logo
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โดย สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลเจ้าของโครงการ
บริษัท วีโอเลีย ซัสเทนเอเบิล โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ประเภทกิจการ :
บริษัทจำกัด
เลขทะเบียนนิติบุคคล :
0105563000582
วันที่จดทะเบียน :
02/01/2563
สถานะนิติบุคคล :
ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่อยู่ :
เลขที่ 98 อาคารสาทรสแคสร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชั้น9 ยูนิต 912 ซอย - ถนน สาทรเหนือ แขวง สีลม เขต บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ :
020853995
โทรสาร :
020853996
อีเมล :
เว็บไซต์ :
จำนวนรายงานที่ได้รับความเห็นชอบ 2 รายงาน
รายละเอียด เลขที่รายงาน ชื่อโครงการ ประเภทโครงการ สถานภาพโครงการ รายละเอียด
รายละเอียด 256504-120 โครงการกำจัดกากอุตสาหกรรมและนำพลังงานกลับมาใช้ใหม่ อุตสาหกรรมและระบบสาธารณูปโภคที่สนับสนุน สผ. รับรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 256504-120 โครงการกำจัดกากอุตสาหกรรมและนำพลังงานกลับมาใช้ใหม่ อุตสาหกรรมและระบบสาธารณูปโภคที่สนับสนุน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด


Loading...