Smart EIA Logo
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โดย สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลเจ้าของโครงการ
นายพลิฏฐ์ พิสุทธิ์วิมล
ประเภทกิจการ :
-
เลขทะเบียนนิติบุคคล :
3100904834089
วันที่จดทะเบียน :
-
สถานะนิติบุคคล :
-
ที่อยู่ :
-
โทรศัพท์ :
0637431420
โทรสาร :
-
อีเมล :
-
เว็บไซต์ :
-
จำนวนรายงานที่ได้รับความเห็นชอบ 0 รายงาน
เลขที่รายงาน ชื่อโครงการ ประเภทโครงการ สถานภาพโครงการ
 ไม่มีรายการ


Loading...