Smart EIA Logo
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โดย สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลเจ้าของโครงการ
บริษัท โรงงานน้ำตาลทรายขาวเริ่มอุดม จำกัด
ประเภทกิจการ :
บริษัทจำกัด
เลขทะเบียนนิติบุคคล :
0415504000056
วันที่จดทะเบียน :
10/04/2504
สถานะนิติบุคคล :
ฟื้นฟู
ที่อยู่ :
เลขที่ 273/8-9 ถนน หมากแข้ง ตำบล หมากแข้ง อำเภอ เมืองอุดรธานี จังหวัด อุดรธานี 41000
โทรศัพท์ :
042-147-350
โทรสาร :
-
อีเมล :
เว็บไซต์ :
-
จำนวนรายงานที่ได้รับความเห็นชอบ 1 รายงาน
รายละเอียด เลขที่รายงาน ชื่อโครงการ ประเภทโครงการ สถานภาพโครงการ รายละเอียด
รายละเอียด 14818 โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานน้ำตาลทราย (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) บริษัท โรงงานน้ำตาลทรายขาวเริ่มอุดม จำกัด พลังงาน เห็นชอบและเผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด


Loading...