Smart EIA Logo
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โดย สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลเจ้าของโครงการ
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
ประเภทกิจการ :
บริษัทมหาชนจำกัด
เลขทะเบียนนิติบุคคล :
0107537000114
วันที่จดทะเบียน :
13/01/2537
สถานะนิติบุคคล :
ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่อยู่ :
เลขที่ 1 ถนน ปูนซิเมนต์ไทย แขวง บางซื่อ เขต บางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
โทรศัพท์ :
-
โทรสาร :
-
อีเมล :
เว็บไซต์ :
-
จำนวนรายงานที่ได้รับความเห็นชอบ 11 รายงาน
รายละเอียด เลขที่รายงาน ชื่อโครงการ ประเภทโครงการ สถานภาพโครงการ รายละเอียด
รายละเอียด 13486 โครงการเหมืองแร่ไพโรฟิลไลต์ ประทานบัตรที่ 32422/15637 เหมืองแร่ ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 11533 โครงการเหมืองแร่ยิปซัม ประทานบัตรที่ 16841/15425 เหมืองแร่ เห็นชอบและเผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
รายละเอียด 11532 โครงการเหมืองแร่ไพโรฟิลไลต์ คำขอประทานบัตรที่ 47/2535 (ประทานบัตรที่ 28058/15776) เหมืองแร่ เห็นชอบและเผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
รายละเอียด 1672 โครงการเหมืองแร่หินปูน เพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ ประทานบัตรที่ 19912/12534, 19913/12535, 19914/12536, 19915/12537 และประทานบัตรที่ 19917/12538 เหมืองแร่ ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 1491 โครงการเหมืองแร่หินปูน เพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ คำขอประทานบัตรที่ 2/2541 (ประทานบัตรที่ 14258/15429) ร่วมแผนผังเดียวกันกับคำขอประทานบัตรที่ 3-20/2541 (ประทานบัตรที่ 14259/15430-14276/15447 ) และเหมืองแร่หินดินดาน เพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ คำขอประทานบัตรที่ 24/2541 (ประทานบัตรที่ 26205/15448) เหมืองแร่ ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 761 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการ (ขยายกำลังผลิต) โรงงานปูนซิเมนต์เขาวง (หม้อเผาที่ 2) ตำบลเขาวง อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี อุตสาหกรรมและระบบสาธารณูปโภคที่สนับสนุน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 725 โครงการเหมืองแร่เหล็ก คำขอประทานบัตรที่ 40-41/2535 (ประทานบัตรที่ 29129/15428) เหมืองแร่ ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 659 โครงการเหมืองแร่ไพโรฟิลไลต์ คำขอประทานบัตรที่ 49/2539 (ประทานบัตรที่ 8258/15777) เหมืองแร่ เห็นชอบและเผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
รายละเอียด 583 โครงการเหมืองแร่ถ่านหิน คำขอประทานบัตรที่ 10/2534 (ประทานบัตรที่ 25852/15052) เหมืองแร่ ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 490 โครงการเหมืองแร่ยิปซั่ม คำขอประทานบัตรที่ 4/2536 (ประทานบัตรที่ 25518/15775) เหมืองแร่ เห็นชอบและเผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
รายละเอียด 298 โครงการทำเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมปูนซิเมนต์ คำขอประทานบัตรที่ 18-26/2533 (ประทานบัตรที่ 27858/15970) ร่วมแผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกันกับคำขอประทานบัตรที่ 27-33/2533 (ประทานบัตรที่ 27843/15956, 27844/15957, 27845/15958, 27846/15959, 27847/15960, 27848/15961, 27849/15962, 27850/15963, 27851/15964, 27852/15965, 27854/15967, 27853/15966, 27855/15968 และ 27856/15969) เหมืองแร่ เห็นชอบและเผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด


Loading...