Smart EIA Logo
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โดย สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลเจ้าของโครงการ
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ประเภทกิจการ :
-
เลขทะเบียนนิติบุคคล :
0994000164980
วันที่จดทะเบียน :
-
สถานะนิติบุคคล :
-
ที่อยู่ :
-
โทรศัพท์ :
-
โทรสาร :
-
อีเมล :
-
เว็บไซต์ :
-
จำนวนรายงานที่ได้รับความเห็นชอบ 42 รายงาน
เลขที่รายงาน ชื่อโครงการ ประเภทโครงการ สถานภาพโครงการ
256507-61 โครงการนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด (ส่วนขยายครั้งที่ 1) อุตสาหกรรมและระบบสาธารณูปโภคที่สนับสนุน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
15145 โครงการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก : นิคมอุตสาหกรรม Smart Park อุตสาหกรรมและระบบสาธารณูปโภคที่สนับสนุน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
15034 รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการนิคมอุตสาหกรรมบางปู (ส่วนขยาย ครั้งที่ 3) ครั้งที่ 1 อุตสาหกรรมและระบบสาธารณูปโภคที่สนับสนุน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
14164 โครงการนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสงขลา อุตสาหกรรมและระบบสาธารณูปโภคที่สนับสนุน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
14163 โครงการ นิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสระแก้ว อุตสาหกรรมและระบบสาธารณูปโภคที่สนับสนุน เผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
14007 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการนิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย (ครั้งที่ 1) อุตสาหกรรมและระบบสาธารณูปโภคที่สนับสนุน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
13839 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการนิคมอุตสาหกรรมบางปู (ส่วนขยาย ครั้งที่ 3) อุตสาหกรรมและระบบสาธารณูปโภคที่สนับสนุน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
13692 โครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง ทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ โครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 3 โครงสร้างพื้นฐานทางน้ำ เผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
12573 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียด โครงการนิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ จังหวัดสงขลา (ครั้งที่ 4) อุตสาหกรรมและระบบสาธารณูปโภคที่สนับสนุน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
12351 รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ นิคมอุตสาหกรรมและชุมชนใหม่มาบตาพุด อุตสาหกรรมและระบบสาธารณูปโภคที่สนับสนุน เผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
11919 รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด โครงการถมทะเลและก่อสร้างท่าเทียบเรือและคลังเก็บวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี (เพิ่มท่อขนถ่ายสารปิโตรเคมี) โครงสร้างพื้นฐานทางน้ำ เผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
9277 โครงการนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร (ส่วนขยาย ครั้งที่ 2) ของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย อุตสาหกรรมและระบบสาธารณูปโภคที่สนับสนุน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
9274 การเปลี่ยแปลงรายละเอียด โครงการนิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ จังหวัดสงขลา (ครั้งที่ 3) อุตสาหกรรมและระบบสาธารณูปโภคที่สนับสนุน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
9091 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการปรับปรุงระบบป้องกันน้ำท่วมนิคมอุตสาหกรรมบางปู อุตสาหกรรมและระบบสาธารณูปโภคที่สนับสนุน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
9025 การเปลี่ยนแปลงมาตรการการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง อุตสาหกรรมและระบบสาธารณูปโภคที่สนับสนุน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
7950 รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ปรับปรุงระบบป้องกันน้ำท่วมนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง อุตสาหกรรมและระบบสาธารณูปโภคที่สนับสนุน เผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
7920 โครงการนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด อุตสาหกรรมและระบบสาธารณูปโภคที่สนับสนุน เผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
7919 โครงการนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง อุตสาหกรรมและระบบสาธารณูปโภคที่สนับสนุน เผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
7367 การขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการปรับปรุงระบบป้องกันน้ำท่วมนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือตอนล่าง(พิจิตร) อุตสาหกรรมและระบบสาธารณูปโภคที่สนับสนุน เผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
6907 โครงการนิคมอุตสาหกรรมสระบุรี (แก่งคอย) อุตสาหกรรมและระบบสาธารณูปโภคที่สนับสนุน เผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด


Loading...