Smart EIA Logo
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โดย สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลเจ้าของโครงการ
กรมเจ้าท่า
ประเภทกิจการ :
-
เลขทะเบียนนิติบุคคล :
0994000162316
วันที่จดทะเบียน :
-
สถานะนิติบุคคล :
-
ที่อยู่ :
เลขที่ 1278 ถนน โยธา แขวง ตลาดน้อย เขต สัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 10100
โทรศัพท์ :
022331311-8 ต่อ 9808
โทรสาร :
-
อีเมล :
เว็บไซต์ :
จำนวนรายงานที่ได้รับความเห็นชอบ 23 รายงาน
รายละเอียด เลขที่รายงาน ชื่อโครงการ ประเภทโครงการ สถานภาพโครงการ รายละเอียด
รายละเอียด 256702-67 โครงการศึกษาความเหมาะสมและสำรวจออกแบบเพื่อก่อสร้างเขื่อนกันทรายและคลื่น โครงสร้างพื้นฐานทางน้ำ ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 256603-82 โครงการปรับปรุงขยายท่าเทียบเรือท่าเลน จังหวัดกระบี่ ของกรมเจ้าท่า โครงสร้างพื้นฐานทางน้ำ ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 256602-46 โครงการปรับปรุงขยายท่าเทียบเรือมาเนาะห์ จังหวัดพังงา ของกรมเจ้าท่า โครงสร้างพื้นฐานทางน้ำ ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 256602-45 โครงการปรับปรุงขยายท่าเทียบเรือช่องหลาด จังหวัดพังงา ของกรมเจ้าท่า โครงสร้างพื้นฐานทางน้ำ ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 256602-12 โครงการท่าเทียบเรือเกาะล้าน เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ของกรมเจ้าท่า โครงสร้างพื้นฐานทางน้ำ ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 256508-132 โครงการปรับปรุงท่าเทียบเรืออเนกประสงค์ระนอง (ท่าเรือระนอง) โครงสร้างพื้นฐานทางน้ำ ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 256504-133 โครงการเขื่อนกันทรายและคลื่นบริเวณปากร่องน้ำห้วยยาง ตำบลห้วยยาง อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โครงสร้างพื้นฐานทางน้ำ ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 13203 โครงการเขื่อนกันทรายและคลื่น และท่าเทียบเรือ ร่องน้ำบ้านกรูด อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ภายใต้โครงการศึกษาความเหมาะสมและสำรวจออกแบบเขื่อนกันทรายและคลื่น และท่าเทียบเรือร่องน้ำบ้านกรูด อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์) โครงสร้างพื้นฐานทางน้ำ เห็นชอบและเผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
รายละเอียด 10958 โครงการก่อสร้างและปรับปรุงเขื่อนกันทรายและคลื่นร่องน้ำหลังสวน โครงสร้างพื้นฐานทางน้ำ เห็นชอบและเผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
รายละเอียด 10911 โครงการก่อสร้างเขื่อนกันคลื่นบริเวณท่าเรือแหลมศอก จังหวัดตราด โครงสร้างพื้นฐานทางน้ำ ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 9817 โครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือคลองบางโรง โครงสร้างพื้นฐานทางน้ำ เห็นชอบและเผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
รายละเอียด 9110 โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง บริเวณตำบลชิงโค (บริเวณหาดทรายแก้ว) โครงสร้างพื้นฐานทางน้ำ ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 7798 โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งบริเวณบ้านหัวแหลม (ฝั่งกระโจม) โครงสร้างพื้นฐานทางน้ำ ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 7785 โครงการก่อสร้างเขื่อนกันทรายและคลื่นที่ปากตะโก จังหวัดชุมพร โครงสร้างพื้นฐานทางน้ำ ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 7387 โครงการเขื่อนกันทรายและคลื่นบริเวณปากร่องน้ำเขาตะเกียบ ของกรมเจ้าท่า โครงสร้างพื้นฐานทางน้ำ เห็นชอบและเผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
รายละเอียด 7112 โครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือเพื่อทดแทนท่าเทียบเรือกันตังที่ 1 เดิม จังหวัดตรัง โครงสร้างพื้นฐานทางน้ำ เห็นชอบและเผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
รายละเอียด 6585 โครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือน้ำลึกและถมทะเล ระยะที่ 1 บริเวณปากคลองปากบารา อำเภอละงู จังหวัดสตูล โครงสร้างพื้นฐานทางน้ำ เห็นชอบและเผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
รายละเอียด 5999 โครงการท่าเทียบเรือสำราญกีฬา เกาะยาวน้อย จังหวัดพังงา โครงสร้างพื้นฐานทางน้ำ ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 5488 โครงการศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรมและสิ่งแวดล้อม เพื่อก่อสร้างท่าเรือชายฝั่งที่จังหวัดตรัง โครงสร้างพื้นฐานทางน้ำ ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 1781 โครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือตรวจการณ์ทางทะเลและเรือช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเล บริเวณท่าเรือน้ำลึกภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต โครงสร้างพื้นฐานทางน้ำ ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด


Loading...