Smart EIA Logo
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โดย สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลเจ้าของโครงการ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงรายพัฒนนันท์
ประเภทกิจการ :
ห้างหุ้นส่วนจำกัด
เลขทะเบียนนิติบุคคล :
0573527000106
วันที่จดทะเบียน :
20/03/2527
สถานะนิติบุคคล :
ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่อยู่ :
เลขที่ 204 หมู่ที่ 6 ตำบล ป่าแงะ อำเภอ ป่าแดด จังหวัด เชียงราย 57190
โทรศัพท์ :
-
โทรสาร :
-
อีเมล :
เว็บไซต์ :
-
จำนวนรายงานที่ได้รับความเห็นชอบ 2 รายงาน
รายละเอียด เลขที่รายงาน ชื่อโครงการ ประเภทโครงการ สถานภาพโครงการ รายละเอียด
รายละเอียด 256603-90 โครงการทำเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ของห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงรายพัฒนนันท์ คำขอประทานบัตรที่ 1/2563 ร่วมแผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกันกับประทานบัตรที่ 31103/15287 ตั้งอยู่ที่ ตำบลป่าแงะ อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย เหมืองแร่ รับรายงานฉบับสมบูรณ์เข้าระบบ รายละเอียด
รายละเอียด 1069 โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ประทานบัตรที่ 31103/15287 เหมืองแร่ เผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด


Loading...