Smart EIA Logo
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โดย สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลเจ้าของโครงการ
บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จำกัด
ประเภทกิจการ :
บริษัทจำกัด
เลขทะเบียนนิติบุคคล :
0105540032437
วันที่จดทะเบียน :
28/03/2540
สถานะนิติบุคคล :
ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่อยู่ :
เลขที่ 192 หมู่ที่ 7 ซอย 10 ถนน - ตำบล หัวสำโรง อำเภอ แปลงยาว จังหวัด ฉะเชิงเทรา 24190
โทรศัพท์ :
0 3857 5381-6
โทรสาร :
038575373
เว็บไซต์ :
-
จำนวนรายงานที่ได้รับความเห็นชอบ 4 รายงาน
รายละเอียด เลขที่รายงาน ชื่อโครงการ ประเภทโครงการ สถานภาพโครงการ รายละเอียด
รายละเอียด 15362 โครงการโรงงานหลอมตะกั่วจากแบตเตอรี่ที่ผ่านการใช้งานแล้ว ของบริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จำกัด อุตสาหกรรมและระบบสาธารณูปโภคที่สนับสนุน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 3121 โครงการขยายกำลังการผลิตโรงงานหลอมตะกั่วจากแบตเตอรี่ที่ผ่านการใช้งานแล้ว อุตสาหกรรมและระบบสาธารณูปโภคที่สนับสนุน เผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
รายละเอียด 2648 โครงการขยายกำลังการผลิตโรงงานอุตสาหกรรมหลอมตะกั่วจากแบตเตอรี่ที่ผ่านการใช้งานแล้ว อุตสาหกรรมและระบบสาธารณูปโภคที่สนับสนุน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 1369 โครงการโรงงานอุตสาหกรรมหลอมตะกั่วจากแบตเตอรี่ที่ผ่านการใช้งานแล้ว อุตสาหกรรมและระบบสาธารณูปโภคที่สนับสนุน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด


Loading...