Smart EIA Logo
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โดย สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลเจ้าของโครงการ
เค วาย สินทรัพย์ จำกัด
ประเภทกิจการ :
บริษัทจำกัด
เลขทะเบียนนิติบุคคล :
0835523000011
วันที่จดทะเบียน :
02/01/2523
สถานะนิติบุคคล :
ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่อยู่ :
เลขที่ 20 ถนน เทพกระษัตรี ตำบล เกาะแก้ว อำเภอ เมืองภูเก็ต จังหวัด ภูเก็ต 83000
โทรศัพท์ :
076600803
โทรสาร :
-
เว็บไซต์ :
-
จำนวนรายงานที่ได้รับความเห็นชอบ 1 รายงาน
รายละเอียด เลขที่รายงาน ชื่อโครงการ ประเภทโครงการ สถานภาพโครงการ รายละเอียด
รายละเอียด 1811 โครงการโรงแรมโบทลากูน รีสอร์ท อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด


Loading...