Smart EIA Logo
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โดย สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลเจ้าของโครงการ
สัมมากร จำกัด (มหาชน)
ประเภทกิจการ :
บริษัทมหาชนจำกัด
เลขทะเบียนนิติบุคคล :
0107537000432
วันที่จดทะเบียน :
03/02/2537
สถานะนิติบุคคล :
ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่อยู่ :
เลขที่ 188 อาคารสปริงทาวเวอร์ ชั้น 21 ถนน พญาไท แขวง ทุ่งพญาไท เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ :
021068300
โทรสาร :
-
อีเมล :
เว็บไซต์ :
-
จำนวนรายงานที่ได้รับความเห็นชอบ 5 รายงาน
เลขที่รายงาน ชื่อโครงการ ประเภทโครงการ สถานภาพโครงการ
7914 รายการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ บ้านสัมมากร รังสิต คลอง 7 (ส่วนขยาย) ของบริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน เผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
7202 โครงการ สัมมากร คอนโดมิเนียม ของ บริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน เผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
2672 โครงการ บ้านสัมมากร รังสิต คลอง 7 (ส่วนขยาย) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน เผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
1854 โครงการหมู่บ้านสัมมากร นิมิตรใหม่ (ส่วนขยาย) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน เผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
1131 โครงการอาคารสำนักงานใหญ่ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) และอาคารที่พัก อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด


Loading...