Smart EIA Logo
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โดย สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลเจ้าของโครงการ
บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด
ประเภทกิจการ :
บริษัทจำกัด
เลขทะเบียนนิติบุคคล :
0125543002288
วันที่จดทะเบียน :
20/03/2543
สถานะนิติบุคคล :
ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่อยู่ :
เลขที่ 128 หมู่ 6 ตำบล พิกุลทอง อำเภอ เมืองราชบุรี จังหวัด ราชบุรี 70000
โทรศัพท์ :
029785111
โทรสาร :
029785110
อีเมล :
เว็บไซต์ :
-
จำนวนรายงานที่ได้รับความเห็นชอบ 4 รายงาน
รายละเอียด เลขที่รายงาน ชื่อโครงการ ประเภทโครงการ สถานภาพโครงการ รายละเอียด
รายละเอียด 14341 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียด โครงการโรงไฟฟ้าราชบุรี (ครั้งที่ 1) พลังงาน เห็นชอบและเผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
รายละเอียด 2449 โครงการขยายโรงไฟฟ้าราชบุรี 725 เมกกะวัตต์ พลังงาน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 2330 โครงการโรงไฟฟ้าราชบุรี (4,600 เมกกะวัตต์) พลังงาน เห็นชอบและเผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
รายละเอียด 1991 โครงการระบบรับส่งน้ำมันเตาสำหรับโรงไฟฟ้าพลังความร้อนราชบุรี หน่วยที่ 1 และ 2 พลังงาน เห็นชอบและเผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด


Loading...