Smart EIA Logo
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โดย สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลเจ้าของโครงการ
บริษัท เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จำกัด
ประเภทกิจการ :
บริษัทจำกัด
เลขทะเบียนนิติบุคคล :
0105538146625
วันที่จดทะเบียน :
13/12/2538
สถานะนิติบุคคล :
ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่อยู่ :
เลขที่ 2 ซอย จี 9 ถนน ปกรณ์สงเคราะห์ราษฎร์ ตำบล มาบตาพุด อำเภอ เมืองระยอง จังหวัด ระยอง 20150
โทรศัพท์ :
038918300
โทรสาร :
038918301
เว็บไซต์ :
จำนวนรายงานที่ได้รับความเห็นชอบ 3 รายงาน
รายละเอียด เลขที่รายงาน ชื่อโครงการ ประเภทโครงการ สถานภาพโครงการ รายละเอียด
รายละเอียด 256603-52 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียด โครงการขยายกำลังการผลิตโรงงานผลิตแผ่นเหล็กรีดเย็นและเคลือบผิว (ครั้งงที่ 1) ของบริษัท เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จำกัด อุตสาหกรรมและระบบสาธารณูปโภคที่สนับสนุน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 9740 โครงการขยายกำลังการผลิตโรงงานผลิตแผ่นเหล็กรีดเย็นและเคลือบผิว บริษัท เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จำกัด อุตสาหกรรมและระบบสาธารณูปโภคที่สนับสนุน เห็นชอบและเผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
รายละเอียด 2412 โครงการโรงงานผลิตแผ่นเหล็กเคลือบผิว (ส่วนขยาย) บริษัท เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จำกัด อุตสาหกรรมและระบบสาธารณูปโภคที่สนับสนุน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด


Loading...