Smart EIA Logo
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โดย สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลเจ้าของโครงการ
บริษัท ภูมิใจไทยซีเมนต์ จำกัด
ประเภทกิจการ :
บริษัทจำกัด
เลขทะเบียนนิติบุคคล :
0105546126859
วันที่จดทะเบียน :
16/10/2546
สถานะนิติบุคคล :
ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่อยู่ :
เลขที่ 2034/132-161 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง บางกะปิ เขต ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ :
027160731-3
โทรสาร :
027161716
อีเมล :
เว็บไซต์ :
จำนวนรายงานที่ได้รับความเห็นชอบ 6 รายงาน
เลขที่รายงาน ชื่อโครงการ ประเภทโครงการ สถานภาพโครงการ
256506-65 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานปูนซีเมนต์ ครั้งที่ 2 (การติดตั้งหน่วยผลิตกระแสไฟฟ้าโดยใช้ความร้อนทิ้งจากกระบวนการผลิตปูนซีเมนต์) ของบริษัท ภูมิใจไทยซีเมนต์ จำกัด อุตสาหกรรมและระบบสาธารณูปโภคที่สนับสนุน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
9461 โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ คำขอประทานบัตรที่ 20/2554 ร่วมแผนผังเดียวกันกับคำขอประทานบัตรที่ 21/2554, 22/2554, 23/2554 และคำขอประทานบัตรที่ 24/2554 เหมืองแร่ ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
6514 โครงการเหมืองแร่ดินอุตสาหกรรมชนิดดินซีเมนต์ ประทานบัตรที่ 29236/16095 เหมืองแร่ เผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
6500 โครงการเหมืองแร่ดินอุตสาหกรรมชนิดดินซีเมนต์ ประทานบัตรที่ 33359/16097 เหมืองแร่ เผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
2835 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการโรงงานผลิตปูนซีเมนต์ขนาดกำลังการผลิต 7,500 ตัน ของบริษัท ภูมิใจไทยซีเมนต์ จำกัด อุตสาหกรรมและระบบสาธารณูปโภคที่สนับสนุน เผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
973 โครงการโรงงานผลิตปูนซิเมนต์ขนาดกำลังผลิต 7,500 ตัน ของบริษัท ภูมิใจไทยซีเมนต์ จำกัด อุตสาหกรรมและระบบสาธารณูปโภคที่สนับสนุน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด


Loading...