Smart EIA Logo
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โดย สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลเจ้าของโครงการ
บริษัท อีโค่ โอเรียนท์ รีซอสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
ประเภทกิจการ :
บริษัทจำกัด
เลขทะเบียนนิติบุคคล :
0105539104535
วันที่จดทะเบียน :
19/09/2539
สถานะนิติบุคคล :
ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่อยู่ :
เลขที่ 555 ถนน พหลโยธิน แขวง จตุจักร เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ :
-
โทรสาร :
-
อีเมล :
เว็บไซต์ :
-
จำนวนรายงานที่ได้รับความเห็นชอบ 19 รายงาน
รายละเอียด เลขที่รายงาน ชื่อโครงการ ประเภทโครงการ สถานภาพโครงการ รายละเอียด
รายละเอียด 15382 โครงการผลิตปิโตรเลียมพื้นที่ผลิตท่าโรงตะวันออก และพื้นที่ผลิตวิเชียรบุรีตะวันออกเฉียงเหนือ แปลงสำรวจบนบกหมายเลข L44/43 อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ ของบริษัท อีโค่ โอเรียนท์ รีซอสเซส (ประเทศไทย) จำกัด พัฒนาปิโตรเลียม ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 11516 โครงการผลิตปิโตรเลียมบนบก พื้นที่ผลิตWBNE และพื้นที่ผลิต STE แปลงสำรวจบนบกหมายเลข L44/43 อำเภอวิเชียรบุรี และ อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ พัฒนาปิโตรเลียม เห็นชอบและเผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
รายละเอียด 11293 โครงการเจาะสำรวจปิโตรเลียม แปลงสำรวจบนบกหมายเลข L44/43 ฐาน WBNE-A, WBNE-B, WBNE-C, WBNE-D และ WBNE-E จังหวัดเพชรบูรณ์ พัฒนาปิโตรเลียม เห็นชอบและเผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
รายละเอียด 11292 โครงการผลิตปิโตรเลียมบนบก พื้นที่ผลิตวิเชียรบุรีส่วนขยาย (WBEXT) ระยะที่ 2 แปลงสำรวจบนบกหมายเลข L44/43 จังหวัดเพชรบูรณ์ พัฒนาปิโตรเลียม เห็นชอบและเผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
รายละเอียด 11262 โครงการผลิตปิโตรเลียมบนบก พื้นที่ผลิตท่าโรงเหนือ แปลงสำรวจบนบกหมายเลข L33/43 อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ บริษัท อีโค่ โอเรียนท์ รีซอสเซส (ประเทศไทย) จำกัด พัฒนาปิโตรเลียม เห็นชอบและเผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
รายละเอียด 10368 โครงการเจาะสำรวจปิโตรเลียมในพื้นที่ X1 และ แปลงสำรวจบนบกหมายเลข L33/43 พัฒนาปิโตรเลียม เห็นชอบและเผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
รายละเอียด 10365 โครงการเจาะสำรวจปิโตรเลียมในพื้นที่ X4 และ X5 แปลงสำรวจบนบกหมายเลข L44/43 พัฒนาปิโตรเลียม เห็นชอบและเผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
รายละเอียด 7418 โครงการเจาะสำรวจปิโตรเลียมฐานเจาะ NB-2 และ NB-3 แปลงสำรวจบนบก หมายเลข L44/43 จังหวัดเพชรบูรณ์ พัฒนาปิโตรเลียม เห็นชอบและเผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
รายละเอียด 7364 โครงการเจาะสำรวจปิโตรเลียมแปลงสำรวจบนบกหมายเลข L33/43 ฐานเจาะ L33-5, L33-6, L33-7 และ L33-8 พัฒนาปิโตรเลียม เห็นชอบและเผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
รายละเอียด 6637 รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการผลิตปิโตรเลียมบนบก แปลงสำรวจบนบกหมายเลข L33/43 ฐานหลุมผลิต L33-1,L33-2และL33-4 พัฒนาปิโตรเลียม เห็นชอบและเผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
รายละเอียด 5562 โครงการเจาะหลุมสำรวจปิโตรเลียม ของบริษัท แพน โอเรียนท์ รีซอสเซท (ประเทศไทย) จำกัด พัฒนาปิโตรเลียม เห็นชอบและเผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
รายละเอียด 4249 โครงการพัฒนาปิโตรเลียมบนบก ของบริษัท แพน โอเรียนท์ รีซอสเซส (ประเทศไทย) พื้นที่ผลิตบ่อรังเหนือ แปลงสำรวจบนบกหมายเลข L44/43 พัฒนาปิโตรเลียม เห็นชอบและเผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
รายละเอียด 4246 โครงการพัฒนาปิโตรเลียมบนบก ของพื้นที่ ผลิต NES PA Infill Wells แปลงสำรวจบนบกหมายเลข L44/43 พัฒนาปิโตรเลียม ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 4068 โครงการขุดเจาะสำรวจปิโตรเลียมบนบก พื้นที่ขุดเจาะนาสะนุ่นตะวันตก แปลงสำรวจหมายเลข L44/43 พัฒนาปิโตรเลียม เห็นชอบและเผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
รายละเอียด 3427 โครงการ พัฒนาปิโตรเลียมบนบกพื้นที่ผลิต Ns Pl ii และ Pl iii แปลงสัมปทานหมายเลข L44/43 พัฒนาปิโตรเลียม ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 3156 โครงการสำรวจปิโตรเลียมโดยวิธีวัดความไหวสะเทือนแบบสามมิติ พัฒนาปิโตรเลียม ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 3061 โครงการสำรวจปิโตรเลียม โดยวิธีวัดความไหวสะเทือนแบบสามมิติ (ส่วนขยาย) L33/43 และ L44/43 พัฒนาปิโตรเลียม เห็นชอบและเผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
รายละเอียด 3055 โครงการเจาะหลุมสำรวจปิโตรเลียม แปลงสำรวจหมายเลข L33/43 พัฒนาปิโตรเลียม เห็นชอบและเผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
รายละเอียด 2922 โครงการขุดเจาะสำรวจปิโตรเลียมบนบก แปลงสำรวจหมายเลข L33/43 พัฒนาปิโตรเลียม เห็นชอบและเผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด


Loading...