Smart EIA Logo
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โดย สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลเจ้าของโครงการ
บริษัท นิคเคอิ เอ็มซี อลูมินัม (ประเทศไทย) จำกัด
ประเภทกิจการ :
บริษัทจำกัด
เลขทะเบียนนิติบุคคล :
0105539076655
วันที่จดทะเบียน :
10/07/2539
สถานะนิติบุคคล :
ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่อยู่ :
เลขที่ 78/1 ตำบล พิมพา อำเภอ บางปะกง จังหวัด ฉะเชิงเทรา 24130
โทรศัพท์ :
038522296
โทรสาร :
038522300
อีเมล :
เว็บไซต์ :
จำนวนรายงานที่ได้รับความเห็นชอบ 8 รายงาน
รายละเอียด เลขที่รายงาน ชื่อโครงการ ประเภทโครงการ สถานภาพโครงการ รายละเอียด
รายละเอียด 256603-23 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานหลอมและหล่ออะลูมิเนียมแท่ง (ครั้งที่ 1) บริษัท นิคเคอิ เอ็มซี อลูมินัม (ประเทศไทย) จำกัด อุตสาหกรรมและระบบสาธารณูปโภคที่สนับสนุน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 256601-99 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานหลอมอะลูมิเนียม (ส่วนขยาย ครั้งที่ 2) (ครั้งที่ 2) บริษัท นิคเคอิ เอ็มซี อลูมินัม (ประเทศไทย) จำกัด อุตสาหกรรมและระบบสาธารณูปโภคที่สนับสนุน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 256501-32 โครงการโรงงานหลอมอะลูมิเนียม (ส่วนขยาย ครั้งที่ 2) (ครั้งที่ 1) อุตสาหกรรมและระบบสาธารณูปโภคที่สนับสนุน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 11897 โครงการโรงงานหลอมและหล่ออะลูมิเนียมแท่ง ของบริษัท นิคเคอิ เอ็มซี อลูมินัม (ประเทศไทย) จำกัด อุตสาหกรรมและระบบสาธารณูปโภคที่สนับสนุน เห็นชอบและเผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
รายละเอียด 9100 โครงการโรงงานหลอมอะลูมิเนียม (ส่วนขยาย ครั้งที่ 2) ของบริษัท นิคเคอิ เอ็มซี อลูมินัม (ประเทศไทย) จำกัด อุตสาหกรรมและระบบสาธารณูปโภคที่สนับสนุน เห็นชอบและเผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
รายละเอียด 6167 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โรงงานหลอมอะลูมิเนียม ครั้งที่ 3 บริษัท นิคเคอิเอ็มซี อลูมินัม (ประเทศไทย) จำกัด อุตสาหกรรมและระบบสาธารณูปโภคที่สนับสนุน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 4450 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการโรงงานหลอมอะลูมิเนียม บริษัท นิคเคอิ เอ็มซี อลูมินัม (ประเทศไทย) จำกัด อุตสาหกรรมและระบบสาธารณูปโภคที่สนับสนุน เห็นชอบและเผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
รายละเอียด 3410 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการโรงงานหลอมอะลูมิเนียมในโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพเตาหลอมเพื่อลดพลังงาน ของ บริษัท นิคเคอิ เอ็มซี อลูมินัม (ประเทศไทย) จำกัด อุตสาหกรรมและระบบสาธารณูปโภคที่สนับสนุน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด


Loading...