Smart EIA Logo
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โดย สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลเจ้าของโครงการ
บริษัท โกลว์ เอสพีพี 3 จำกัด
ประเภทกิจการ :
บริษัทจำกัด
เลขทะเบียนนิติบุคคล :
0105534075481
วันที่จดทะเบียน :
09/08/2534
สถานะนิติบุคคล :
ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่อยู่ :
เลขที่ 1 ถนน สาทรใต้ แขวง ยานนาวา เขต สาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ :
038698400
โทรสาร :
-
อีเมล :
เว็บไซต์ :
จำนวนรายงานที่ได้รับความเห็นชอบ 7 รายงาน
เลขที่รายงาน ชื่อโครงการ ประเภทโครงการ สถานภาพโครงการ
256508-19 โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนแบบโคเจนเนอเรชั่นที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง พลังงาน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
256507-78 รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าความร้อนแบบโคเจนเนอเรชั่น (ครั้งที่ 8) พลังงาน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
6925 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการขุดลอกและถมทะเลสำหรับท่าเทียบเรือขนถ่ายถ่านหิน ของบริษัท โกลว์ เอสพีพี 3 จำกัด โครงสร้างพื้นฐานทางน้ำ เผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
3686 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม 640 เมกะวัตต์ ฉบับสมูรณ์ พลังงาน เผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
3355 โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม 640 เมกกะวัตต์ พลังงาน เผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
1933 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการท่าเรือขนถ่ายถ่านหิน ของโรงไฟฟ้าไทยโคเจเนเรชั่น โครงสร้างพื้นฐานทางน้ำ ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
1550 โครงการท่าเรือขนถ่ายถ่านหินของโรงไฟฟ้า บริษัท ไทยโคเจเนเรชั่น จำกัด โครงสร้างพื้นฐานทางน้ำ ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด


Loading...