Smart EIA Logo
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โดย สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลเจ้าของโครงการ
บริษัท ที.เอส.บี.เหล็กกล้า จำกัด
ประเภทกิจการ :
บริษัทจำกัด
เลขทะเบียนนิติบุคคล :
0115550002999
วันที่จดทะเบียน :
26/03/2550
สถานะนิติบุคคล :
ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่อยู่ :
เลขที่ 61 หมู่ 9 ตำบล บางพึ่ง อำเภอ พระประแดง จังหวัด สมุทรปราการ 15110
โทรศัพท์ :
037-625371-2
โทรสาร :
-
อีเมล :
-
เว็บไซต์ :
-
จำนวนรายงานที่ได้รับความเห็นชอบ 3 รายงาน
รายละเอียด เลขที่รายงาน ชื่อโครงการ ประเภทโครงการ สถานภาพโครงการ รายละเอียด
รายละเอียด 256507-100 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการขยายกำลังการผลิตโรงงานหลอมเหล็กและเพิ่มหน่วยผลิตเหล็กรีดร้อน (ครั้งที่ 1) บริษัท ที.เอส.บี.เหล็กกล้า จำกัด อุตสาหกรรมและระบบสาธารณูปโภคที่สนับสนุน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 6716 โครงการขยายกำลังการผลิตโรงงานหลอมเหล็กและเพิ่มหน่วยผลิตเหล็กรีดร้อน บริษัท ที.เอส.บี.เหล็กกล้า จำกัด อุตสาหกรรมและระบบสาธารณูปโภคที่สนับสนุน เห็นชอบและเผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
รายละเอียด 3441 โครงการโรงงานหลอมเหล็ก บริษัท ที.เอส.บี.เหล็กกล้า จำกัด อุตสาหกรรมและระบบสาธารณูปโภคที่สนับสนุน เห็นชอบและเผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด


Loading...