Smart EIA Logo
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โดย สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลเจ้าของโครงการ
บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด
ประเภทกิจการ :
บริษัทจำกัด
เลขทะเบียนนิติบุคคล :
0105546135971
วันที่จดทะเบียน :
11/11/2546
สถานะนิติบุคคล :
ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่อยู่ :
เลขที่ 503 ถนน ศรีอยุธยา แขวง ถนนพญาไท เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ :
026426191
โทรสาร :
-
อีเมล :
-
เว็บไซต์ :
จำนวนรายงานที่ได้รับความเห็นชอบ 7 รายงาน
รายละเอียด เลขที่รายงาน ชื่อโครงการ ประเภทโครงการ สถานภาพโครงการ รายละเอียด
รายละเอียด 256504-27 โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล พลังงาน เห็นชอบและเผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
รายละเอียด 256505-78 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น (สาขาวังสะพุง) ครั้งที่ 2 พลังงาน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 13660 โครงการปรับปรุงและเพิ่มกำลังการผลิตไฟฟ้าในโรงงานน้ำตาล ของบริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) พลังงาน เห็นชอบและเผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
รายละเอียด 6911 โครงการโรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น พลังงาน เห็นชอบและเผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
รายละเอียด 6487 โครงการโรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น (สาขาวังสะพุง) พลังงาน เห็นชอบและเผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
รายละเอียด 4157 โครงการโรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น (สาขาบ่อพลอย) ส่วนขยาย พลังงาน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 3764 โครงการโรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น (สาขาบ่อพลอย) พลังงาน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด


Loading...