Smart EIA Logo
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โดย สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลเจ้าของโครงการ
โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด
ประเภทกิจการ :
บริษัทจำกัด
เลขทะเบียนนิติบุคคล :
0105546135971
วันที่จดทะเบียน :
11/11/2546
สถานะนิติบุคคล :
ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่อยู่ :
เลขที่ 503 ถนน ศรีอยุธยา แขวง ถนนพญาไท เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ :
026426191
โทรสาร :
-
อีเมล :
-
เว็บไซต์ :
จำนวนรายงานที่ได้รับความเห็นชอบ 6 รายงาน
เลขที่รายงาน ชื่อโครงการ ประเภทโครงการ สถานภาพโครงการ
256505-78 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น (สาขาวังสะพุง) ครั้งที่ 2 พลังงาน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
13660 โครงการ ปรับปรุงและเพิ่มกำลังการผลิตไฟฟ้าในโรงงานน้ำตาล ของบริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) พลังงาน เผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
6911 โครงการโรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น พลังงาน เผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
6487 โครงการโรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น (สาขาวังสะพุง) พลังงาน เผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
4157 โครงการโรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น (สาขาบ่อพลอย) ส่วนขยาย พลังงาน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
3764 โครงการโรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น (สาขาบ่อพลอย) พลังงาน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด


Loading...